دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-329 

مقاله پژوهشی

نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور

صفحه 1-30

10.30487/hmes.2022.251388

محمدرحیم رهنما؛ محمد محمدزاده؛ سیدرضا رضویان راد