اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد تقی رضویان

جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا

mtrazaviangmail.com

اعضای هیات تحریریه

شاهین حیدری

استاد تکنولوژی | معماری

shheidariut.ac.ir

مدیر داخلی

مجید رمضانی مهریان

مطالعات محیطی اعضای هیات علمی

mehriansamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروانه شاه حسینی

جغرافیای انسانی دانشیار پژوهشکده نحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان "سمت"

shahhoseynisamt.ac.ir

ابراهیم رضائی

اقتصاد دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

ebrahim.rezaeigmail.com

فضلیه دادورخانی

جغرافیا دانشیار دانشگاه تهران

fkhaniut.ac.ir