راهنمای نویسندگان

 

شیوه نامه انشار مقاله در نشریه مطالعات محیط انسان ساخت

دوفصلنامه‌علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی "سمت"


در این مجله مقاله­ های تحقیقی مستند به نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی درزمینه علوم جغرافیا و محیط زیست پذیرفته می‌شود می شوند. 

این مجله، پذیرش مقاله ­های محققان را با شرایط ذیل می‌پذیرد:

 1. مقاله ارسالی با محورهایدرج شدهدر بخش اهداف و چشم‌انداز مجله تناسب لازم را داشته باشد.
 2. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و نیزآراء و نظرات ارائه شده در آن بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.
 3. نویسندگان برای ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهدنامه و فرم تعارض منافع هستند. لازم است فرم مورد نظر با مهر و امضای نویسنده مسئول مقاله، پیوست مقاله باشد.
 4. مقاله ارسالی در مجله دیگری، حتی به یک زبان خارجی، چاپ نشده باشد و نیز تا اتمام داوری آن به مجلة دیگری ارسال نشود.
 5. چاپ مقاله منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریه است.
 6. پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده مسئول خواهد رسید.
 7. ویرایشادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن بر عهدۀ ویراستار مجله است.
 8. نام کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.

 

شیوه تنظیم بخش‌های مختلف مقاله

اندازه و نوع قلم

عنوان مقاله به فارسی B Compset 17 سیاه؛ متن مقاله B Zar 13 و لاتین در متن Times New roman 10؛ متن چکیده فارسی B Zar 11؛ متن چکیده لاتین Times New Roman 10، عنوان‌های اصلی و زیرعنوان‌های مقاله :کد3 ((B Compset 14 سیاه، کد 4 (B Compset 12) سیاه و کد 5 (B compset Italit 12) سیاه، توضیح فارسی در شکل‌ها و جدول‌ها B Zar 11، و لاتین در جدول Times New roman 9، عنوان و شماره جداول و شکلها B compset 11سیاه، اعداد و نوشته‌های داخل جدول :B Zar 11، کلمات انگلیسی در متن: Times New Roman 10).

 

ترتیب بخش‌های مقاله

 1. عنوان اصلی به فارسی، 2. چکیده مبسوط فارسی، 3.کلید واژه‌های فارسی،4 عنوان اصلی به انگلیسی، 5. چکیده مبسوط به انگلیسی، 6.کلید واژه‌های انگلیسی، 7.مقدمه، 8. مبانی نظری و پیشینه پژوهش، 9.روش پژوهش، 10.یافته‌های پژوهش، 11 بحث و نتیجه‌گیری 12.منابع فارسی و انگلیسی.

توضیحات لازم برای هر بخش از مقاله

 - در عنوان اصلی باید گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و بیش از 15 کلمه نباشد.

 - چکیده مبسوط فارسی ضمن معرفی مقاله باید شامل بخش‌های هدف، مواد و روش‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد. عنوان در چکیده مجدداً تکرار نشود. چکیده فارسی باید حداقل 200 کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد.

 - چکیده مبسوط انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده مبسوط فارسی بوده و حداقل 200کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد. نیز بخش‌های مختلف چکیده انگلیسی دارای Title, Objective Materials and methods, Result and Discussion, Keywords باشد.

 -کلید واژه‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه، به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده‌ها ارائه شود.

 - در مقدمه، ضمن ارائه  مقدمه‌ای کوتاه از موضوع، شامل بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پیرامون متغیرهای اصلی مورد تحقیق بوده، در پایان به اهداف یا سوال‌های پژوهش ختم گردد. در استناد به گفته‌ها و نوشته­های دیگران رعایت امانت ضروری است حتماً لازم است به مقالات مشابه چاپ شده در شماره‌های قبلی فصلنامه رجوع شود و ضمن استفاده از آن‌ها به فصلنامه نگارش و پژوهش کتب دانشگاهی نیز استنادگردد.

 - در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش باید الگو و مبنای علمی استدلال مقاله و نیز اینکه کدام تئوری در مقاله مورد تأکید است بیان گردد. همچنین به منابع و پژوهش‌های داخلی و خارجی اجرا شده در زمینه مورد بحث استناد شود.

 - در روش پژوهش به طور کامل در خصوص روش پژوهش، جامعه و نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی داده‌ها و روش تحلیل داده‌ها توضیح داده شود.

 - در یافته‌های پژوهش، محقق باید به همان سوال‌ها یا فرضیه‌های مطرح شده در مقدمه مقاله پاسخ دهد. ضمن طرح مجدد سوال یا فرضیه پاسخ آن در قالب جدولها، شکل‌ها، نمودارها و توضیحات آن‌ها ذکر شود. به علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار را داشته باشد و اعداد، ارقام و آماره‌هایی که در جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌شود، نباید عیناً در توضیحات زیر جدول تکرار شود. فرمت جدول‌ها چنین تنظیم شده باشد عنوان و شماره جدول مشخص و بالای آن به صورت وسط چین آورده شود. توضیحات هر جدول در زیر آن آورده شود. عنوان و شماره نمودار و شکل باید در زیر آن نمودار آورده شود. علامت * در معادلات و فرمول‍ها به جای × به کار نرود. جدول‌ها،نمودارها وشکل­ها روی فایل کرل تنظیم شوند و اعداد و فرمول­های فارسی به کار روند­؛ برای علائم «.» یا «و» در بین اعداد، از علامت «/» استفاده گردد.

 - در بحث و نتیجه‌گیری که شامل درج یافته‌های پژوهش، و بحث و نتیجه‌گیری است، یافته‌ها با پیشینه‌های مشابه و متضاد مقایسه و نتایج تبیین و سپس بحث جمع‌بندی و راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش بیان و نیز در انتها در یک پاراگراف، نتیجه‌گیری کاربردی ارائه و سپس به محدودیت‌ها و پیشنهادات پژوهش اشاره شود و راهکارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد.

 - منابع درون متن با فهرست منابع ارائه شده در پایان مقاله همخوانی کامل داشته و شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. تنظیم منابع (فارسی و انگلیسی) بدین ترتیب باشد:

کتاب: ( نام خانوادگی و نام کامل؛ در منابع انگلیسی نام می تواند مخفف باشد) نویسنده یا نویسندگان،سال انتشار(در پرانتز)، نام کتاب (به صورت ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم (مترجمان)، جلد، نوبت چاپ(از چاپ دوم به بعد)، محل نشر، نام ناشر (بدون ذکر واژة «انتشارات»).

          مقاله: نام خانوادگی و نام(کامل؛ در منابع انگلیسی نام می تواند مخفف باشد ) نویسنده یا نویسندگان،سال انتشار( در پرانتز)، عنوان مقاله، نام نشریه( به صورت ایتالیک)، شماره و دوره (سال)، شمارة صفحه.

    پایان‌نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده ،سال انتشار(در پرانتز)،عنوان پایان‌نامه( به صورت ایتالیک)، نام دانشگاه.

   پایگاه‌های اینترنتی: ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

 

سایر نکات

 • حداکثر حجم مقاله‌ها همراه با جدول‌ها و نمودارها نباید از 9000 کلمه بیشتر باشد.
 • .مقاله بایستی با واژه­پرداز Word (نسخه 2010 و بالاتر) و با قطع وزیری ارسال شود.
 • مقاله باید روی کاغذ A4 با فاصله سطور 1، حاشیه در چهار طرف 2 سانتی متر و به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.
 • از شماره‌گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.
 • دقت شود در متن مقاله از آوردن واژه­‌ها و مخفف واژه‌‌های لاتین جداًخودداری و معادل فارسی آن‌‌ها نوشته شود.
 • برای تمامی اسامی و واژه‌های لاتین فقط یک بار در پاورقیِ همان صفحه باید زیرنویس داده شود.
 • تمام ویرگول‌ها، نقطه‌ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه برعکس.
 • مشخصات کامل ارجاعات درون متنی می­بایست با رعایت شیوه­نامه صرفاً در بخش منابع انتهایی ذکر گردند و نه در پاورقی.

شیوة ارسال مقاله

مقاله باید طبق راهنمای نگارش نشریه و فقط از طریق سامانه دوفصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی سازمان "سمت" به آدرس http://hmes.samt.ac.ir برای نشریه ارسال شود.

نشریه «مطالعات محیط نسان ساخت» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

 

 

فرمهای لازم:

1) تعهدنامه چاپ مقاله در دو فصلنامه مطالعات محیط انسان ساخت

2) فرم تعارض منافع