رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چکیده : امروزه کلانشهرها دراثرگسترش ناموزون و رشد بی رویه جمعیتی با چالش های متعدد زندگی همچون مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بسیاری مواردی دیگر منجمله : بروز انواع بیماری های روحی و روانی، آلودگی های متعدد زیستی ، آلودگی هوا، آب و خاک، بد مسکنی و بی مسکنی، وقوع جرایم شهری، ترافیک و حاشیه نشینی وکمبود زیرساخت های شهری مواجه می باشند. با توجه به وضعیت شهرهای امروزی ضرورت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منبعث از آن از قبیل زیست پذیری شهری و الگوی اکوشهری بیش از پیش احساس می شود تا بتواند شهری متعادل، متوازن و عاری از مشکلات زیستی برای همه گروه های جامعه فراهم نماید. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی تطبیقی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق ده گانه کلانشهر تبریز صورت گرفته و به لحاظ نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی می باشد .اطلاعات وداده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و سوالات بسته پنج گزینه ای طیف لیکرت تهیه و تنظیم گردیده وحجم نمونه به تعداد1068عدد به صورت تصادفی از نوع طبقه بندی توزیع و جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو LISRELمبتنی بر معادلات ساختاری و تحلیل چند متغیره FUZZYدر محیط GIS انجام گردیده و براساس نتایج حاصله الگوی اکوشهری زیست پذیر ما بین مناطق ده گانه کلانشهر تبریز نامتوازن بوده و از نظر رتبه بندی منطقه دو با میانگین363.3740بالاترین میزان و منطقه شش با میانگین 253.9420پائین ترین سطح الگوی اکوشهری زیست پذیر را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Livable eco –city pattern of Tabriz metropolis regions using Fuzzy multivariate analysis

نویسندگان [English]

  • abolfazl meshkini 1
  • asghar rostam meydan 2
  • mohsen ahadnejad 3
  • hasan mahmoodzadeh 4
1 Associate Professor, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
4 Associate Professor, Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Today, there are various life challenges at the metropolises because of unplanned development and excessive population group; challenges such as environmental, economic, social problems besides other matters including some mental diseases, environmental pollutions, air and water and soil pollution, improper housing, lack of housing, crime commitment, traffic, marginalization and lack of urban infrastructures. According to city conditions today, it is more essential than before to consider stable development theory and approaches derived from such as urban habitability and the pattern of eco-city. This is to create a balanced city without any environmental problems suitable for all members of the society. The present study is done to provide comparative grading of habitable eco-city pattern among 10 districts at Tabriz metropolis. This is an applied research in analytic-descriptive method. The information and research data were gathered by questionnaire, package of Likert multiple choice questions and the sample volume of 1068 in accidentally delivery grading. The data analysis was done by SPSS and LISREL softwares, based on structural equations and Fuzzy multiple variables analysis in GIS. According to the results,

the habitable eco-city pattern among 10 districts at Tabriz metropolis was unbalanced. In grading, the highest average belonged to district 2 (363.3740) and the lowest average belonged to district 6 (253.9420).

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • Eco-city pattern
  • Sustainable development
  • Fuzzy model
  • Tabriz metropolis