اهداف و چشم انداز

فصلنامه مطالعات محیط انسان ساخت با هدف تقویت پژوهش در حوزه علوم  محیطی (جغرافیا و محیط زیست)  به انتشار پژوهش‌هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه‌های زیر می‌پردازد:

الف) بنیان های نظری مرتبط با علوم محیطی

ب) رفتارهای فضایی

ج) ساخت و بازساخت محیط شهری و روستایی

د) نظام سکونتگاهی

ه) نظام شبکه ای