تحلیلتحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‏های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‏ای: موردپژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی "سمت"، تهران، ایران

2 محقق،استانداری آذربایجان غربی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،آذربایجان غربی، ایران

چکیده

مهم‌ترین هدف این تحقیق، تحلیل رابطة بین توسعة پایدار منطقه‏ای با ساختارهای محیطی، انسانی ـ جمعیـتی و اقتصـادی ـ اجتماعی است. جهـت رسیـدن به این هدف، ابتدا شاخص ترکیبی توسعة منطقه‏ای براساس تحلیل آماری روش مؤلفه‏های اصلی و GIS ایجاد شده است. براساس این روش‌ها فاکتورهای معنی‏دار مؤثر بر توسعة منطقه‏ای (روستایی) به همراه وزن آن‌ها در شاخص مشخص شده‏اند. گفتنی است که تعداد داده‏های ما (نمونة موردبررسی) در این مرحله عبارت از  که N تعداد روستاها (289) و K تعداد متغیرهای انتخابی (25) برمبنای آخرین سرشماری سال 1395 است. این مرحله، به رتبه‏بندی گروه‌های روستایی منجر شده‏ است.
سپس از روش‌های اقتصادسنجی (ازجمله رگرسیون کوانتایل) جهت بررسی عوامل مؤثر بر شاخص ساخته‌شده (به‌منزلۀ متغیر وابسته) بهره گرفته شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، شاخص توسعة منطقه‏ای از ناحیة متغیرهایی طبیعی مانند شیب و ساختار طبیعی اثر منفی و معنی‏دار پذیرفته و از ناحیة برخی متغیرهای اجتماعی ـ انسانی (مانند تقویت نهادهای مردمی و مدیریت محلی) و جمعیتی اثر مثبت می‏پذیرد. این نتایج نشان‌دهندة ضرورت به‌کارگیری الگوی توسعة خاصی برای مناطق مشابه در کشور است. 
طبقه‌بندی JEL:R1،R2، R14.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Effective Drivers of Environmental Structures, Demographic and Economic Capacities on the Regional Sustainable Development: the case of selected rural areas in West-Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rezaei 1
  • Ardashir Yousofzadeh 2
1 SAMT
2 West Azerbaijan Provincial Government , Management and Planning Organization
چکیده [English]

The major aim of this research is to analyze the relationship between regional sustainable development and environmental, demographic-human and socio-economic structures. To do this, the composite development index is initially created based upon Principal Component Analysis (PCA) and GIS methods. According to these methods, the significant effective factors on the rural development are identified including their weights. It is worth saying that the sample size of data ,  equals  , in which N stands the number of villages (289) and K indicates the number of variables (25) based on latest census in 2016. This phase of assessment leaded to rural groups ranking.
At the second stage, using econometric techniques (such as quantile regression), we have investigated the most important factors affecting development index as the dependent variable. According to the results, the regional development index has been affected negatively and meaningfully by natural variables such as slop and natural structures, and positively been affected by socio-economic and demographic determinants such as improving non-governmental organizations and local management. These results indicate the necessity to apply a specific development pattern for other similar areas in Iran.
JEL Classification: R1, R2,R14.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental variables
  • Socio-economic features
  • GIS
  • Quantile Regression
  • Index of Regional
رکن‌الدین افتخاری، ع.ر.، عظیمی آملی، ج.، پورطاهری، م.، و احمدی‌پور، ز. (1391). ارائة الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران. فصلنامة ژئوپلیتیک، 2، 1-28.
رکن‌الدین افتخاری، ع.ر.، و بوذرجمهری، خ. (1384). تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعة روستایی. فصلنامۀ مدرس علوم انسانی ـ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 1 (38)، 17-78.
سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان آذربایجان غربی)، آمار آبادی‌ها و شهرها، 1375-1395.
شرفی، ل.، و علی‌بیگی، ا.ح. (1394). الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی: مطالعة موردی روستای شروینه در شهرستان جوانرود. اقتصاد فضا و توسعة روستایی، 2 (12)، 115ـ132.
عطایی، س.، افراخته، ح.، و توکلی کجانی، ح. (1399). جایگاه مدیریت نوین روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مطالعة موردی: بخش کهریزک). راهبردهای توسعة روستایی، 4 (28)، 415ـ431.
مرکز آمار ایران، شاخص‏های مهم اقتصادی و اجتماعی شهرها، 1395.
Borychowski, M., Sebastian St, e., & Polcyn, J. (2020). Socio-Economic Determinants of Small Family Farms’ Resilience in Selected Central and Eastern European Countries, Sustainability 2020, 12, 10362; doi:10.3390/su122410362.
Chen, G. (2007). Some Considerations on Strategy of Development of Mountain Regions of China. Strategy and Policy Decision Research, 2, 126-131.
Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950s–2000s. Development Policy Review, 19 (4), 437–448.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1992). Multivariate Data Analysis: With Readings. Macmillan Publishing Company, New York, pp. 87–136.
Hoang, G., Ha Thu Thi, L., Anh Hoang, N., & Quyen Mai Thi, D. (2020). The Impact of Geographical Indications on Sustainable Rural Development: A Case Study of the Vietnamese Cao Phong Orange, Sustainability 2020, 12, 4711; doi:10.3390/su12114711
Holling, C. (1993). Investing in Research for Sustainability. Ecological Applications, 3, 552-5.
Klaus, J. L. (1983). Rural Development in Mountainous Areas why Progress is so Difficult. Mountain Research and Development, 3, 125-129.
Lipton, M. (1991). Growing Points in Poverty Research: Labor Issues. International Institute for Labor Studies Discussion Paper, 66, Geneva: IILS.
Lipton, M. (1993). Labor and Poverty, World Bank Staff Working Paper 616, Washington: World Bank.
Mihai, F.C., & Latu, C. (2020). Sustainable Rural Development under 2030 Agenda, Sustainability Assessment at the 21st Century, DOI: 10.5772/intechopen.90161.
Pawlewicz, A., Cieslak, I., Pawlewicz, K., & Szuniewicz, K. (2015). Natura 2000 sites and Socio-economic development of Rural Communes in Eastern Poland. Integrated and sustainable regional development, 38, 14-23.
Sen, A. (1987). The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press.
United Nations. (2019). The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development. Global Sustainable Development Report 2019
World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). (1987). Our common future, Oxford university press, Oxford.
Xu, X., Yuan, Z.., Xinlin Z., & Xia, S. (2018). Identifying the Impacts of Social, Economic, and Environmental Factors on Population Aging in the Yangtze River Delta Using the Geographical Detector Technique, Sustainability 2018, 10, 1528; doi:10.3390/su10051528.
Yılmaz, Bülent. and Ismet Daşdemir, Erdoğan Atmiş, Wietze Lise. (2010). Factors Affecting Rural Development in Turkey: Bartın Case Study. Forest Policy and Economics, 12 (2010) 239–249.
Younis, F., & Chaudhary, M.A. (2017). Sustainable Development: Economic, Social, and Environmental Sustainability in Asian Economies, MPRA paper 100551.