سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان (حاج قاسم سلیمانی)، کرمان، ایران

2 استادیار گروه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان (حاج قاسم سلیمانی)، کرمان، ایران.

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری(دانشگاه شهید بهشتی)، مدرس،دانشگاه مازندران، مازندران

چکیده


رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد اتومبیل‌ها در کنار رشد آرام زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل موجب افزایش نرخ تصادفات و افزایش تقاضای سفر در ایران شده است. این امر فشار حاصل بر شبکه‌های موجود در حمل ونقل را چندین برابر نموده است. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی استراتژی های حمل ونقل هوشمند، میزان تأثیر آن‌ها بر شبکه حمل ونقل هوشمند سنجیده و مقایسه شود. برای تحلیل پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است که شاخص‌ها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و به صورت پرسشنامه میان ۲۲ نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری ، خبرگان حوزه حمل ونقل و متخصصان دانشگاهی توزیع شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که در هوشمندسازی حمل ونقل شهرهای میانی در کشور ۶۵ عامل در ابعاد مختلف مؤثر هستند که شامل، معیار مدیریتی ۲۳ ، اقتصادی ۱۱ ، اجتماعی - فرهنگی ۲۳ و کالبدی ۱۱ عامل میشوند. از میان معیارهای مدیریتی، ثبات مدیریت با وزن 0.209 و دانش فنی مدیران با وزن 0.002 ، در زیرمعیارهای مرتبط با معیار اقتصادی، تحریم های اقتصادی کشور با وزن 0.099 و ثبات نرخ ارز کشور با وزن 0.084 ، در زیرمعیارهای مرتبط با معیار اجتماعی-فرهنگی، سازمانهای مردم نهاد در ترویج حمل ونقل هوشمند با وزن 0.099 و وندالیسم شهری با وزن 0.076 و در نهایت در زیرمعیارهای مرتبط با معیار کالبدی، تاسیسات فنی هوشمند با وزن 0.138 و زیرمعیار مکانیابی تاسیسات هوشمند با وزن 0.109 به ترتیب اولویت اول و آخر را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined model evaluation of prioritize of smart transportation strategies in mid-sized cities of Iran

نویسندگان [English]

  • Ghoncheh Ghanbarpour 1
  • Koroosh Afzali 2
  • Masumeh Barari 3
1 Ph.D. student in Municipal Engineering, Islamic Azad University, Kerman Branch (Haj Ghasem Soleimeni), Kerman, Iran,
2 Assistant Professor, Department, Islamic Azad University, Kerman Branch, Haj Ghasem Soleimeni), Kerman, Iran
3 PhD in geography and urban planning (Shahid Beheshti university of Tehran), Lecturer, University of Mazandaran,Mazandaran
چکیده [English]

Abstract
Increasingly growth of population and consequently increase number of cars along with slow growth of transportation infrastructure has caused increased rate of accident and demand for travel in Iran. This has multiplied pressure on existing transport networks. In this research, by the examining intelligent transportation strategies, the extent of its impact on intelligent transportation network is measured and compared. For research analysis, hierarchical analysis has been used in which indicators have been compared in pairs and it is distributed among 22 of municipality experts and managers, specialists in field of transportation and university specialists in form of a questionnaire. The results have shown that 65 factors are effective in making intelligent the transportation of mid-sized cities in the country in different aspect Which include, managerial criteria23, economic11, socio-cultural 23 and physical 11 factors. Among managerial Criteria, management stability with a weight of 0.209 and technical knowledge of managers with a weight of 0.002 , in sub-criteria related to economic criteria, Economic sanctions of the country with a weight of 0.099 and the stability of exchange rate of country with a weight of 0.084 ,in sub-criteria related to socio-cultural criteria, non-governmental organizations in promoting intelligent transportation with a weight of 0.099 and urban vandalism with a weight of 0.076 and eventually in sub-criteria related to physical criteria, Smart technical facilities (installation) with a weight of 0.138 and sub-criteria of location allocation of smart facilities (installation) with a weight of 0.109 have been the first and last priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban transport
  • Intelligent transportation
  • Middle sized cities
آرایی، و.، قاسمی، ا.، و معینی‏فر، ی. (1396). توسعه‏های سیاسی موانع تحقق‏پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت). مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی، مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، 52، 113ـ133.
احمدی، ت.، فنی، ز.، رضویان، م.ت.، و توکلی‏نیا، ج. (1398). مدل ترکیبی اولویت‏بندی استراتژی‏های حمل‏ونقل هوشمند، موردپژوهی: کلان‏شهر تبریز. جغرافیا و برنامه‏ریزی، 67( 22)، 25ـ 44.
احمدی، س.ع.ا.، و جعفری، م. (1392). تحلیلی بر جهانی شدن در سازمان‏های دولتی ایران؛ مطالعۀ موردی: چهار وزارتخانۀ علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان. مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن)، مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، 11، 17-40.
افندی‏زاده، ش.، سید حسینی، س.م.، و سلاحورزی، ا.ح. (1396). سنجش بهره‏وری سیستم‌های حمل‏ونقل هوشمند در تهران با بهره‏گیری از روش تحلیل پوششی داده‏ها. آرمانشهر، 21، 281-289.
ایمانی، ع.، منصوری، ف.، و آمویی، م.ر. (1395). ارزیابی و آثار اجتماعی و فرهنگی اصلاح هندسی معابر شهری با مطالعۀ اصلاح هندسی معابر سطح منطقۀ 18 تهران. نشریۀ پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 25، 85ـ 104.
اینانلوچولاخلو، ر.، و سهیلی، ج. (1395). بررسی و میزان مشارکت عمومی در رسیدن به ارتقای کیفی فضاهای گمشدۀ شهری (نمونۀ موردی: بوستان جوانمردان در زیر پل آیت‏الله کاشانی). پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 24، 152ـ 172.
پژوهشکدۀ حمل‏ونقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1395). سند حمل‏ونقل عمومی در حمل‏ونقل هوشمند ایران، کارفرما شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون تخصصی حمل‏ونقل و عمران، نگارش اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
پهلوانی، م.، بشرآبادی، ح.، و افشارپور، م. (1392). بررسی تأثیر توسعه و زیرساخت‏های حمل‏ونقل بر رشد اقتصادی استان‏های ایران. تحقیقات مدل‏سازی اقتصادی، 16، 103ـ 124.
طرح جامع حمل‏ونقل کشور (1395). دفتر برنامه‏ریزی و اقتصاد حمل‏ونقل.
محمدی ده چشمه، م. (1392). ایمنی و پدافند غیرعامل شهری. اهواز: انتشارات دانشگاه چمران اهواز.
مسعودنیا، ا. (1393)، بررسی رابطۀ بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون‏گریزی استفاده‏کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد. جامعه‏شناسی کاربردی، 54، 139ـ 158.
موسوی، س.م.، و مبارکی، م. (1396). بازنمایی رابطۀ بین نگرش به دولت و شهروند اجتماعی فعال، مطالعات راهبردی و سیاست‏گذاری عمومی. مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، 25، 155ـ 177.
مهری، ع.، و ابراهیمی دهکردی، ا. (1396). برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل  هوشمند (ITS) شهری با تأکید بر پارکینگ‌های طبقاتی شهرهای ساحلی. سومین کنفرانس سالانۀ پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، https://civilica.com/doc/650781
نجفی لاریجانی، س.، و فاضل، س.ع. (1397). مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل‏ونقل برقی. مهندسی حمل‏ونقل، پژوهشگاه حمل‏ونقل طراحان پارسه، 1، 150-137.
نورعلی‏وند، ع.، آک، ش.، احمدلو، ح.، بالاخانی، ق.، جابریان، ن.، حمایت‏خواه جهرمی، م.، رمضانی، ا.،  و همکاران (1394). جامعه‏شناسی شهری. تهران: انتشارات جامعه‏شناسان تهران.
همایون‏فر، م.، فدایی اشکیکی، م.، و صداقت، ر. (1397). تأثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری، اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتارهای ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان‏آور در صنایع تولید استان گیلان. ارگونومی، 1، 65ـ 74.
AlKheder, S., AlRukaibi, F., & Zaqzouq, A. (2018). Optimal bus frequency for Kuwait public transportation company: A cost view. Sustainable cities and society41, 312-319.
Afandizadeh, S., & Rahimi, A. M. (2009). Transportation Engineering: Planning and Design. Iran University of Science and Technology.
Ganin, A. A., Mersky, A. C., Jin, A. S., Kitsak, M., Keisler, J. M., & Linkov, I. (2019). Resilience in intelligent transportation systems (ITS). Transportation Research Part C: Emerging Technologies100, 318-329.
Gosman, C., Cornea, T., Dobre, C., Pop, F., & Castiglione, A. (2018). Controlling and filtering users data in intelligent transportation system. Future Generation Computer Systems78, 807-816.
Ishizaka, A., & Blakiston, R. (2012). The 18C's model for a successful long-term outsourcing arrangement. Industrial marketing management41(7), 1071-1080.
Kroll, A., Neshkova, M. I., & Pandey, S. K. (2019). Spillover effects from customer to citizen orientation: how performance management reforms can foster public participation. Administration & Society51(8), 1227-1253.
Luiu, C., Tight, M., & Burrow, M. (2018). Factors preventing the use of alternative transport modes to the car in later life. Sustainability10(6), 1982.
Majumdar, S. R. (2017). The case of public involvement in transportation planning using social media. Case Studies on Transport Policy5(1), 121-133.
Menouar, H., Guvenc, I., Akkaya, K., Uluagac, A. S., Kadri, A., & Tuncer, A. (2017). UAV-enabled intelligent transportation systems for the smart city: Applications and challenges. IEEE Communications Magazine55(3), 22-28.
Vander Naald, B. P., & Cameron, T. A. (2017). Payment Vehicles for Public Goods: Evidence from California’s Proposition 21. Land Economics93(1), 145-164.
Polyakova, I., Vasilyeva, E., & Vorontsova, N. (2017, October). Transformation of infrastructure projects for the sustainable development of the transport complex. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 90, No. 1, p. 012136). IOP Publishing.
Rana, N. P., Luthra, S., Mangla, S. K., Islam, R., Roderick, S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Barriers to the development of smart cities in Indian context. Information Systems Frontiers21(3), 503-525.
Avila-Torres, P., Caballero, R., Litvinchev, I., Lopez-Irarragorri, F., & Vasant, P. (2018). The urban transport planning with uncertainty in demand and travel time: a comparison of two defuzzification methods. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing9(3), 843-856.
Zhenlin, W. E. I., Peng, Z. H. A. O., & Shulin, A. I. (2012). Efficiency evaluation of Beijing intelligent traffic management system based on super-DEA. Journal of transportation systems engineering and information technology12(3), 19-23.
Zhang, J., Wang, F. Y., Wang, K., Lin, W. H., Xu, X., & Chen, C. (2011). Data-driven intelligent transportation systems: A survey. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems12(4), 1624-1639.
Zhu, J. (2009). Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets (Vol. 2). New York: Springer.
 
آرایی، و.، قاسمی، ا.، و معینی‏فر، ی. (1396). توسعه‏های سیاسی موانع تحقق‏پذیری حکمرانی خوب در ادارۀ عمومی (مطالعۀ موردی: فرمانداری و شهرداری شهرستان مینودشت). مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی، مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، 52، 113ـ133.
احمدی، ت.، فنی، ز.، رضویان، م.ت.، و توکلی‏نیا، ج. (1398). مدل ترکیبی اولویت‏بندی استراتژی‏های حمل‏ونقل هوشمند، موردپژوهی: کلان‏شهر تبریز. جغرافیا و برنامه‏ریزی، 67( 22)، 25ـ 44.
احمدی، س.ع.ا.، و جعفری، م. (1392). تحلیلی بر جهانی شدن در سازمان‏های دولتی ایران؛ مطالعۀ موردی: چهار وزارتخانۀ علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان. مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن)، مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، 11، 17-40.
افندی‏زاده، ش.، سید حسینی، س.م.، و سلاحورزی، ا.ح. (1396). سنجش بهره‏وری سیستم‌های حمل‏ونقل هوشمند در تهران با بهره‏گیری از روش تحلیل پوششی داده‏ها. آرمانشهر، 21، 281-289.
ایمانی، ع.، منصوری، ف.، و آمویی، م.ر. (1395). ارزیابی و آثار اجتماعی و فرهنگی اصلاح هندسی معابر شهری با مطالعۀ اصلاح هندسی معابر سطح منطقۀ 18 تهران. نشریۀ پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 25، 85ـ 104.
اینانلوچولاخلو، ر.، و سهیلی، ج. (1395). بررسی و میزان مشارکت عمومی در رسیدن به ارتقای کیفی فضاهای گمشدۀ شهری (نمونۀ موردی: بوستان جوانمردان در زیر پل آیت‏الله کاشانی). پژوهش و برنامه‏ریزی شهری، 24، 152ـ 172.
پژوهشکدۀ حمل‏ونقل و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1395). سند حمل‏ونقل عمومی در حمل‏ونقل هوشمند ایران، کارفرما شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون تخصصی حمل‏ونقل و عمران، نگارش اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
پهلوانی، م.، بشرآبادی، ح.، و افشارپور، م. (1392). بررسی تأثیر توسعه و زیرساخت‏های حمل‏ونقل بر رشد اقتصادی استان‏های ایران. تحقیقات مدل‏سازی اقتصادی، 16، 103ـ 124.
طرح جامع حمل‏ونقل کشور (1395). دفتر برنامه‏ریزی و اقتصاد حمل‏ونقل.
محمدی ده چشمه، م. (1392). ایمنی و پدافند غیرعامل شهری. اهواز: انتشارات دانشگاه چمران اهواز.
مسعودنیا، ا. (1393)، بررسی رابطۀ بین هنجار تقابل اجتماعی و قانون‏گریزی استفاده‏کنندگان موتورسیکلت در شهر یزد. جامعه‏شناسی کاربردی، 54، 139ـ 158.
موسوی، س.م.، و مبارکی، م. (1396). بازنمایی رابطۀ بین نگرش به دولت و شهروند اجتماعی فعال، مطالعات راهبردی و سیاست‏گذاری عمومی. مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، 25، 155ـ 177.
مهری، ع.، و ابراهیمی دهکردی، ا. (1396). برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل  هوشمند (ITS) شهری با تأکید بر پارکینگ‌های طبقاتی شهرهای ساحلی. سومین کنفرانس سالانۀ پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، https://civilica.com/doc/650781
نجفی لاریجانی، س.، و فاضل، س.ع. (1397). مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل‏ونقل برقی. مهندسی حمل‏ونقل، پژوهشگاه حمل‏ونقل طراحان پارسه، 1، 150-137.
نورعلی‏وند، ع.، آک، ش.، احمدلو، ح.، بالاخانی، ق.، جابریان، ن.، حمایت‏خواه جهرمی، م.، رمضانی، ا.،  و همکاران (1394). جامعه‏شناسی شهری. تهران: انتشارات جامعه‏شناسان تهران.
همایون‏فر، م.، فدایی اشکیکی، م.، و صداقت، ر. (1397). تأثیر اقدامات سیستم مدیریت ایمنی، رهبری، اخلاقی و خودکارآمدی بر رفتارهای ایمنی کارکنان دارای مشاغل سخت و زیان‏آور در صنایع تولید استان گیلان. ارگونومی، 1، 65ـ 74.
AlKheder, S., AlRukaibi, F., & Zaqzouq, A. (2018). Optimal bus frequency for Kuwait public transportation company: A cost view. Sustainable cities and society41, 312-319.
Afandizadeh, S., & Rahimi, A. M. (2009). Transportation Engineering: Planning and Design. Iran University of Science and Technology.
Ganin, A. A., Mersky, A. C., Jin, A. S., Kitsak, M., Keisler, J. M., & Linkov, I. (2019). Resilience in intelligent transportation systems (ITS). Transportation Research Part C: Emerging Technologies100, 318-329.
Gosman, C., Cornea, T., Dobre, C., Pop, F., & Castiglione, A. (2018). Controlling and filtering users data in intelligent transportation system. Future Generation Computer Systems78, 807-816.
Ishizaka, A., & Blakiston, R. (2012). The 18C's model for a successful long-term outsourcing arrangement. Industrial marketing management41(7), 1071-1080.
Kroll, A., Neshkova, M. I., & Pandey, S. K. (2019). Spillover effects from customer to citizen orientation: how performance management reforms can foster public participation. Administration & Society51(8), 1227-1253.
Luiu, C., Tight, M., & Burrow, M. (2018). Factors preventing the use of alternative transport modes to the car in later life. Sustainability10(6), 1982.
Majumdar, S. R. (2017). The case of public involvement in transportation planning using social media. Case Studies on Transport Policy5(1), 121-133.
Menouar, H., Guvenc, I., Akkaya, K., Uluagac, A. S., Kadri, A., & Tuncer, A. (2017). UAV-enabled intelligent transportation systems for the smart city: Applications and challenges. IEEE Communications Magazine55(3), 22-28.
Vander Naald, B. P., & Cameron, T. A. (2017). Payment Vehicles for Public Goods: Evidence from California’s Proposition 21. Land Economics93(1), 145-164.
Polyakova, I., Vasilyeva, E., & Vorontsova, N. (2017, October). Transformation of infrastructure projects for the sustainable development of the transport complex. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 90, No. 1, p. 012136). IOP Publishing.
Rana, N. P., Luthra, S., Mangla, S. K., Islam, R., Roderick, S., & Dwivedi, Y. K. (2019). Barriers to the development of smart cities in Indian context. Information Systems Frontiers21(3), 503-525.
Avila-Torres, P., Caballero, R., Litvinchev, I., Lopez-Irarragorri, F., & Vasant, P. (2018). The urban transport planning with uncertainty in demand and travel time: a comparison of two defuzzification methods. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing9(3), 843-856.
Zhenlin, W. E. I., Peng, Z. H. A. O., & Shulin, A. I. (2012). Efficiency evaluation of Beijing intelligent traffic management system based on super-DEA. Journal of transportation systems engineering and information technology12(3), 19-23.
Zhang, J., Wang, F. Y., Wang, K., Lin, W. H., Xu, X., & Chen, C. (2011). Data-driven intelligent transportation systems: A survey. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems12(4), 1624-1639.
Zhu, J. (2009). Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets (Vol. 2). New York: Springer.