تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری .دانشگاه خوارزمی. تهران . ایران

چکیده

یکی از ارکان توسعۀ پایدار، پـایـداری اجتماعی اسـت. پایداری اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی در طـول تاریخ بشر مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری و تحول و تکامل جوامع شهری بوده است. باتوجه به چالش‌های نوین شهر و شهرنشینی و نحوۀ مدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌های اجتماعی و پایداری اجتماعی در محلات دچار آسیب شده است. این پژوهش با هدف تبیین متغییرها و شاخص‌های مناسب پایداری اجتماعی (چون عدالت اجتماعی و فضایی، امنیت، سرمایۀ اجتماعی و میزان هم‌بستگی اجتماعی، تعلق و میزان حس مکانی ) در راستای دستیابی به پایداری اجتماعی محلات از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر از نوع  توسعه‌ای ـ کاربردی و کیفی ـ کمی و ماهیتاً توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری در مرحلۀ میدانی ابتدا تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونۀ‌ آماری انتخاب شد، و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از افراد بالای هجده سال پرسشگری در محل به‌عمل آمده است. سپس با استفاده از روش منطقه‌بندی و پهنه‌بندی  Automatic Zoning Problem) AZP به نمایش و تحلیل فضایی یافته‌های میدانی در سطح محله پرداخته شد. یافته‌های تحقیق، در این نمونه مورد مطالعه و شناخت عوامل پایداری اجتماعی و ارتقای پایداری محلۀ سرخاب به این نتیجه رسیده است که محلۀ سرخاب به‌لحاظ اجتماعی دارای چالش‌ها و ناپایداری‌های فراوانی است. یکی از چالش‌های پیش‌روی در محلۀ سرخاب شهر تبریز که پایداری اجتماعی محله را به‌چالش کشانده است مسئلۀ امنیت است. همچنین میزان متوسط رو به پایین هویت محله‌ای شهروندان محلۀ سرخاب است که کاهش احساس تعلق به محله به کاهش کنترل‌های اجتماعی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است. یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایۀ اجتماعی در نمونۀ موردمطالعه محلۀ سرخاب شهر تبریز، برنامه‌‌های نادرست نوسازی محلات در اسناد فرادست توسعۀ شهری مانند طرح جامع، ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه بدون برنامه مبتنی‌بر سود مالی، به ازهم گسستگی ساختار و سازمان محله‌ای و نزول پیوندهای اجتماعی شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of social sustainability indicators in old urban context neighborhoods (Case study: Sorkhab neighborhood of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Ali shamai 1
  • fatemeh abbasiyan 2
  • shahin alizadeh 2
1 Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran Iran
2 PhD student in Geography and Urban Planning. Kharazmi University. Tehran . Iran
چکیده [English]

Social stability is of the main elements in sustainable development. Social Stability and social capital  are the  important factors in making, evolution and development of urban . Also, considering the new challenges of the city and urban planning, social capitals and social sustainability in neighborhoods are damaged more than before.  The research goal is to identify the  appropriate variables and indicators of social  stability (such as security, social and spatial justice, social capital and  social solidarity, belonging and sense of spatiality; this aim is to achieve social sustainability of neighborhoods by cultural and social planning. The present study is qualitative-quantitative and descriptive-analytical in nature and is applied in terms of purpose. In the field stage, 384 persons were selected as a statistical sample and persons over 18 were under in-situ questioning using random sampling method. Then, using AZP (Automatic Zoning Problem), spatial analysis of field findings at the neighborhoods level was performed.  The research findings related to investigate the factors of social stability and improve the stability of Sorkhab neighborhood concluded that there are many challenges and instabilities in terms of social at Sorkhab neighborhood. Security is one of the challenges at Sorkhab neighborhood of Tabriz, which has challenged the social stability of the neighborhood. Also, the average downward rate of the identity of the citizens of Sorkhab neighborhood leads to decrease the sense of belonging to the neighborhood to decrease  social controls and an increase social anomalies. However, one of the main reasons for the loss of social capital in this urban neighborhoods is the incorrect plans renovation of the neighborhoods in upstream urban development documents such as master plans, unplanned constructions without a plan based on financial gain, have led to the destruction of neighborhood organization and social ties.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability
  • Traditional and old neighborhoods
  • AZP method
  • Sorkhab neighborhood of Tabriz
احدنژاد روشتی، م.، یاری قلی، و.، و اوجاقلو، ر. (1393). نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ پایدار محلی (موردمطالعه: محلۀ نارمک تهران). مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 12، 25ـ50.
آذر، ع.، و حسین‌زاده دلیر، ک. (1388). ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید. جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، 11، 117ـ146.
پاریزی میمند، ص. (1394). مطالعۀ تطبیقی سطح پایداری در محلات جدید و قدیم شهری (نمونۀ موردی: محلات بافت قدیم و جدید شهر کرمان). آمایش محیط، 39، 77ـ104.
پروزن، ا.، کرکه آبادی، ز.، و ارغان، ع. (1395). تحلیل اثرات شاخص‌های پایداری در توسعۀ گونه‌های بافت محلات شهری مهاباد. علوم و تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1، 27-40.
جوادزاده اقدم، ه.، و علوی، س.ع. (1393). تحلیل تطبیقی نقش سرمایۀ اجتماعی در پایداری محله‌ای در بافت‌های فرسوده و جدید (نمونۀ موردی: محلات نارمک و یوسف‌آباد). نشریۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 24، 83ـ 104.
حسین‏پور، ب.، ظهیری، ه.، و موسائی، م. (1398). ارزیابی شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات منطقۀ پانزده کلانشهر تهران. جغرافیای اجتماعی شهری، 2، 217ـ237.
خواجه شکوهی، ع.، عبدالله‌زاده، غ.، و مدانلو جویباری، م. (1392). تحلیل پایداری نواحی شهری و اولویت‌بندی توسعه آن با تکنیک تاپسیس، مطالعۀ موردی: شهر گرگان. مطالعات برنامه‌ریزی شهری، 4، 99ـ 118.
خوش‌فر، غ.ر.، بارگاهی، ر.، و کرمی، ش. (1393). سرمایۀ اجتماعی و پایداری شهری مطالعۀ موردی: شهر گرگان. مطالعات شهری، 8، 31ـ45.
دانشپور، ع.ه.، شیعه، ا.، و روستا، م. (1392). تدوین مدل ساختاری عوامل مکانی مؤثر بر ارتقای پایداری اجتماعی در بافت‌های فرسودۀ شهری به کمک تحلیل عاملی و تحلیل مسیر. مدیریت شهری،  35، 133ـ 142.
زارع شاه‌آبادی، ا.، حاجی‌زاده میمندی، م.، و زارع بیدکی، خ. (1392). سنجش پایداری اجتماعی در بین محله‌های قدیم و جدید شهر یزد، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 7، 105 ـ134.
زارنجی، ژ.ف.س.، و یزدانی، م.ح. (1398). تحلیلی بر وضعیت پایداری محلات اسکان غیررسمی شهر
اردبیل. جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‌ای، 32، 3ـ17.
زیاری، ک.، فرهادی خواه، ح.، و آروین، م. (1394). سنجش پایداری اجتماعی محله‏ای (مطالعۀ موردی: محلۀ سنگلج و ضرابخانۀ شهر تهران). نشریۀ مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم‌انداز جغرافیایی)، 36، 1ـ15.
شفیعا، س. (1395). بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ پایدار اقتصاد محلۀ بررسی: فعالان اقتصادی
محله غیررسمی شمیران نو. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
شفیعا، م.ع.، و شفیعا، س. (1391). بررسی رابطۀ توسعۀ پایدار اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی (نمونۀ موردی: ساکنان محلۀ غیررسمی شمیران نو). جامعه‌شناسی کاربردی، 2، 139ـ 164.
شمس، م.، و رشیدی، غ.ر. (1390). ارزیابی شاخص‌های پایداری در محلات فرسودۀ شهر اسدآباد با بهره‏گیری از ضریب ناموزون موریس. چشم‏انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، 14، 88ـ106.
صرافی، م. (1376). شهر پایدار چیست؟. مدیریت شهری، 4، 6-13.
عبدالله‌زاده، م.، ارژمند، م.، امین چور، ا. (1395). ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محلات سنتی ایران، نموۀه موردی: محلۀ سنگ سیاه شیراز. آرمانشهر، 19، 35ـ 54.
عبدالهی، ع.ا.، و رختابناک، ش. (1393). ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری توسعۀ محله در فرایند برنامه‌ریزی
شهری (نمونۀ موردی: محلۀ سنگ سیاه شیراز). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 17، 103ـ 122.
فرجی سبکبار، ح.، بدری، س.ع.، مطیعی لنگرودی، س.ح.، و شرفی، ح. (1389). سنجش میزان پایدار نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 72، 135ـ145.
مافی، ع.، و عبدالله‌زاده، م. (1395). ارزیابی پایداری اجتماعی کلانشهر مشهد. نشریه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 15، 65ـ78.
محمد صالحی، ف. (1393). تبیین مفهوم سرمایۀ اجتماعی و ضرورت توجه به آن در ارتقای کیفیت محیط کالبدی محلات شهری. همایش ملی شهرسازی فرهنگ‌گرا.
معصومی، س. (1390). توسعۀ محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهـران، ادارۀ کـل مطالعـات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انتشـارات جامعه و فرهنگ، 11، 160.
نسترن، م.، قاسمی، و.، و زرگرزاده، و. (1392). ارزیابی شاخص‌های پایداری اجتماعی با استفاده از فرایند
تحلیل شبکه (ANP). نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 3، 155ـ173.
هادی‌زاده زرگر، ص.، و نسترن، م. (1392). سنجش پایداری اجتماعی در سطح محلات دریادل، گوهرشاد و شاهدشهر مشهد. مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، 2،  1ـ18.
Abdollahzadeh, M., Arzhmand, M., & Aminpour, A. (2017). Dimensions of social sustainability in the area of traditional neighborhoods in Iran, Case study: Sangan-e-Shiraz neighborhood. Armanshahr Journal, 19, 35-54.
Arbab, E. (2011). Function of Social Capital in Sustainable Urban Development. Case: Zahedan City (Iran), Master Program in Sustainable Development, Uppsala. University,/Institutionen för geovetenskaper, May 2011.
Azizi, M. (2001). Sustainable Residential Neighborhood, Case Study: Narmak. HONAR-HA-YE-ZIBA, 27, 35.
Bageri, A. (2009). Comparison of Urban Neighborhoods in the Past and Today, The Neighbourhood Development Conference, Tehran, 53-88.
Beumer, C (2010). Social Cohesion in a Sustainable Urban Neighbourhood, Sustainable Urban Neighbourhood, SUN Action 6, Theory Working Paper. www.SUN-Euregio.eu.
Bhuiyan, Sh., & Hans.D, E. (2005). Social Capital and Sustainable Development: Theories and Concepts. Bonn, Department of Political and Cultural Change- University of Bonn.
Cardoso, R., & Isabel, B. (2007). Social Justice as a Guide to Planning Theory and Practice: Analyzing the Portuguese Planning System. International Journal of Urban and Regional Research, 31, 384-400.
Choguill, C. L. (2016). Developing sustainable neigh bourhoods. Habitat International, 32, 41-48.
Colantonio, A. (2009). Social Sustainability: Linking Research to Policy and Practice. Oxford : Oxford Brookes University.
DFID, (2002). Indicators for Socially Sustainable Development, http://www.livelihood. org/info/docs/wssdindbr.pdf
fainstein, S. (2006). Planning and the Just City, Conference on Searching for the Just City, Friends of the Earth, London.
Fargkou, M. (2009). Evaluation of urban sustainability through a metabolic perspective, PHD Thesis, Environmental Sciences. University Autonoma de Barcelona, 23-24.
Friedman, J. (1993). Toward Anon –euclidian Mode of Planning.Apajounal,autumn.
Gharai, F. (1999). Generic Principles of Neighborhood Design, With Particular Reference to Tehran. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Sheffield, Department of Architectural Studies.
Littig, B., & Grießler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory. International Journal of Sustainable Development, 1/2, 65- 79.
Ognibene, A. (2010). Social Capital in Power Networks: A Case Study of Affordable Housing Development in Winston-Salem, NC, Urban Studies Program, Senior Seminar Papers December 23, 2010. http://repository.upenn.edu/ seniorseminar/14/.
Polese, M., & Stren, R. (Eds.), (2000) The Social Sustainability of Cities: Diversity and the. Management of Change, University of Toronto Press, Toronto.
Popson, N., & Ruble, A B. (2001). A Test of Urban Social Sustainability, S Losses and
Gains, Intentions and Prospects. Journal of Urban Anthropology, 4, 107-119.
Prange, J. (2009). Spatial Justice: A new frontier in planning for just. sustainable communities Tufts University.
Published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) .www.rics.org
Raco, M. (2007). Building Sustainable Communities, Spatial Policy-place Imaginations andLabor Mobility in Post. War Britain. Bristol: Policy Press.
Shakibaei, F., & Roshan, M. (2010). Evaluation of the Sustainability of Residential Neighborhoods in the Old and New Neighbourhood in Ghazvin. The First Conference on Sustainable Urban Development, Tehran.
Talen, E., & Anselin, L. (1998). Assessing Spatial Equity:An Evaluation of Measures of Accessibility to puplic Ploygrounds. Journal of Environment and Planning, 30, 395-613.
Tsou, K.W., Hung, Y. T., & Chang, Y.L. (2005). An accessibility-based integrated
 measure of relative spatial equity in urban public facilities. Journal of Cities, 6, 424-435.
Woodcraft, S. (2012). Social Sustainability and New Communities: Moving from concept to practice in the UK. ASIA Pacific International Conference on Environment BehaviorStudies Mercure Le Sphinx Cairo Hotel.Giza, Egypt. Procedia Social and Behavioral Sciences, 68, 29-42.
World Commission on Environment and Development )WCED) (1987). Our Common Future. Oxford, UK: Oxford University Press.
Yu, T., & Qiping, Sh., Geoffrey, Sh., Qian, Zh., Helen, W., Wang, G., & Xu, K. (2017). Evaluating social sustainability of urban housing demolition in Shanghai China. Journal of Cleaner Production, 26-40.
 Joseph ZajdaSuzanne Majhanovich PhD & Val Rust ,(2006). Education and Social Justice: Issues of Liberty and Equality in the Global Culture, 1-12