سناریوهای پیش روی شهرها در پیوستن به شبکه مادرشهری (مورد مطالعه: شهر خرم آباد افق1420)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، رشته شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری

10.30487/hmes.2023.1982925.1026

چکیده

امروزه مادر شهرها از اهمیت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی فراوانی برخوردار هستند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور محسوب می‌شوند. در ایران امر توسعه به شکلی متوازن صورت نگرفته و با عدم تعادل در نظام سلسله مراتب شهری در کشور مواجه هستیم، که این امر موجب تمرکز گرایی در برخی از شهرهای ایران، شده و سبب به هم خوردن تعادل توزیع فضایی و سلسله مراتب شهری شده است، یکی از راههای حل این مشکل، ایجاد شکلی متوازنی از کانون های شهری، در سطوح مختلفی از سکونت، جمعیت و عملکرد در پهنه سرزمین است تا باعث ایجاد تعادل در شبکه و سلسله مراتب شهری شود. در این راستا شهر خرم آباد در سلسله مرانب شهری جزء شهرهای میانی محسوب می شود. برای تصویرسازی تبدیل آن به مادرشهر، روش های متفاوتی وجود دارد، یکی از این روش ها آینده پژوهی با رویکرد سناریو نویسی است.
هدف پژوهش حاضر، شناسایی سناریوهای پیش روی خرم آباد در پیوستن به شبکه مادرشهری است.
روش تحقیق: به طور کلی ، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. و از روش دلفی، تحلیل اثرمتقابل، نرم افزار میک مک و سناریو نویسی شوارتز استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد، که شش عامل به عنوان عوامل کلیدی نهایی و همچنین دو عدم قطعیت انتخاب شدند و در نهایت چهار سناریو نگاشته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenarios facing cities in joining the metropolitan network (Case study: Khorram Abad, 1420)

نویسنده [English]

  • Reza Poriamehr 2
2 Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Master of Urban Planning
چکیده [English]

Today, mother cities have great political, economic, commercial and cultural importance and are considered important economic and commercial centers of every country. In Iran, development has not been done in a balanced manner and we are facing an imbalance in the urban hierarchy system in the country, which has caused centralization in some cities of Iran and has caused the balance of spatial distribution and urban hierarchy to collide. One of the ways to solve this problem is to create a balanced form of urban centers, at different levels of settlement, population and function in the territory, in order to create balance in the urban network and hierarchy. In this regard, the city of Khorramabad is considered one of the middle cities in the Maranab series of cities. There are different methods for visualizing its transformation into a mother city, one of these methods is future research with a scenario writing approach.
The aim of the current research is to identify the scenarios facing Khorramabad in joining the mother city network.
Research method: In general, this research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. And the Delphi method, interaction effect analysis, Mic Mac software and Schwartz scenario writing were used.
The obtained results show that six factors were selected as the final key factors as well as two uncertainties and finally four scenarios were written.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studies
  • Khorramabad
  • Scenario
  • metropolis