تدوین شاخص‌ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهرهای کم‌کربن (مطالعه موردی: شهری ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30487/hmes.2023.1975475.1025

چکیده

شهر کم‌کربن یا بدون کربن رویکرد جدیدی است که زیرمجموعة رویکرد شهر پایدار به شمار می‌رود. هدف اصلی آن، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کربن‌دی‌اکسید در شهرها و سکونتگاه‌ها است. شهر ساری، مرکز استان مازندران، دارای منابع طبیعی و موقعیت ویژه جغرافیایی است که در سال‌های اخیر با توسعة شتابان شهرها از مسیر توسعة هماهنگ با طبیعت خارج شده است. پژوهش حاضر در پی تدوین معیارها و شاخص‌هایی برای شهر ساری با رویکرد شهر کم‌کربن است و در این راه از روش کتابخانه‌ای و مطالعة اسنادی برای جمع‌آوری معیارها و شاخص‌ها اولیه بهره گرفته شد. با مصاحبة عمیق با خبرگان و تحلیل آن از طریق نرم‌افزار مکس کیودا، معیارها و شاخص‌های بومی‌سازی شد و با ابزار پرسش‌نامه، شاخص‌ها و معیارها توسط کارشناسان امتیازدهی و اولویت‌بندی گردید. بدین ترتیب این پژوهش از نظر ماهوی در گروه پژوهش‌ها کاربردی و از نظر هدف توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که سه معیار الگوی کاربری، مدیریت و سیاست‌گذاری در اولویت قرار دارند و شاخص‌هایی نظیر روش‌های حمل‌ونقلی پایدار، منابع تجدیدپذیر برای تأمین انرژی محلات و زیرساخت‌های سبز و پایدار، رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که علاوه بر عوامل کالبدی، آگاهی سازی و سیاست‌گذاری صحیح در جهت مشارکت شهروندان می‌تواند شکل‌گیری شهر کم‌کربن را تسریع نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of Effective Indigenous Indicators and Criteria in Zero-Carbon City Planning (Case study: Sari City)

نویسندگان [English]

  • maral motadel 1
  • Mahmoud Jomehpour 2
1 Social Sciences Faculty, Allameh Tabataba'i , Tehran, Iran
2 urban planning group, Social Sciences Faculty, Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
چکیده [English]

The zero-carbon or low-carbon city is a new approach, which is rooted in sustainable urban planning. The main goal of this model is to reduce greenhouse gas emissions and carbon dioxide in urban areas. Sari, which is the capital of Mazandaran, contains natural resources and is located in an especial geographical location. As a consequence of recent years' development, the city has gone out of the way of harmonious development with nature. This study aims to compile indicators and criteria of the zero-carbon model for Sari city. Thus, the document study method is used as the tool to review the general condition of the city and basic indicators and criteria. Then, the depth interviews were conducted with the experts and the analysis has done by MXQDA to find out the indigenous criteria and indicators. After that, the indicators and criteria were scored and prioritized by experts. As a result, this study would place applied and descriptive-analytical in terms of purpose. The final result has shown that land use, management, and policymaking are the top three indicators, respectively. The means of sustainable transportation, reusable energy sources for neighborhoods, and green infrastructure are the main three indicators. In conclusion, the physical variables are not the only effective elements in planning a zero-carbon city, raising awareness and making suitable policies for encouraging citizens' participation are also efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Foot Print
  • Global Warming
  • Sustainable City
  • Zero-Carbon City
  • Zero-Carbon Planning