بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر (نمونه موردی: کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

2 پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

10.30487/hmes.2023.1988258.1032

چکیده

فضاهای عمومی مهم‌ترین بخش شهرها هستند چراکه بیشترین برخوردها و کنش‌های متقابل میان افراد در آن‌ها به وقوع می‌پیوندد و شامل تمامی بخش‌هایی هستند که مردم به آن‌ها دسترسی فیزیکی و بصری دارند. در سال های اخیر هم زمان با از دست رفتن کارایی ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهر، بحران های شهری با مطالبات شهروندی رخ نشان می دهند و از «حق به شهر» سخن می رود. حق به شهر ابزار مفهومی مناسبی را برای نقد وضع موجود شهرها فراهم می آورد. موضوع حق به شهر هم موضوع شهر موجود است، شهری که هست و هم موضوع شهر مطلوب، شهری که باید باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر انجام شد. این مطالعه، توصیفی - تحلیلی و به روش پیمایش انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین متغیر میزان مطلوبیت فضاهای عمومی و متغیرهای سه گانه حق به شهر یعنی اختصاص دهی به شهر، سرزندگی فضاهای شهری و مشارکت، در سطح معنی داری کمتر از 05/0 رابطه معنی دار و مستقیمی برقرار است. بدین معنی که از دیدگاه شهروندان با افزایش سرزندگی فضاهای شهری به میزان مطلوبیت فضاهای عمومی افزوده می شود و با افزایش مشارکت شهروندان به همان میزان می توان انتظار داشت که مطلوبیت فضاهای عمومی از دیدگاه شهروندان افزایش یابد و با افزایش رضایت شهروندان از اختصاص دهی مطلوب فضاهای شهری میزان تحقق حق به شهر نیز افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Desirability of Urban Space Indices on The Realization of The Right to City (Case Study: Kashan)

نویسندگان [English]

  • Amir Hoseinianrad, 1
  • Mohamad Molaei Qelichi 2
1 Department of Geography, Lorestan University, khorramabad, iran
2 Faculty of Encyclopedia Research, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The public spaces are important part of cities because of more interactions between people occurs in there and it consistent of parts that people have physical and visual access to them. During recent years, with the loss of economic, political, cultural and social structures efficiency, urban chaos is obvious in all its aspects. Urban crisis manifests in claims of citizenship and more and more people talk about Right to the City. Actually, this approach provides an appropriate conceptual tool to criticize status quo of today’s cities. In addition, to achieve an ideal situation we can extract very rich and creative ideas from the concept of “Right to the City”. In other words, the “Right to the City” is both the issue of the current city (present city) and the issue of the ideal city (a city that should be). The purpose of this study is to investigate the urban space indices on the realization of the right to city in Kashan. According to the nature of the variables, the research method is descriptive-analytical and was conducted by a survey. Findings of the study showed that there is a significant and direct relationship between the variable of the level of desirability of public spaces and the three variables of the right to the city, i.e., allocation to the city, vitality of urban spaces and participation, at a significance level of less than 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • desirability of city space
  • public spaces of the city
  • urban squares
  • right to the city