ارزیابی اثرات تنوع فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی بر تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر بیماری کرونا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم و زمین، دانشگاه شهید بهشتی ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان

10.30487/hmes.2023.1986473.1031

چکیده

امروزه بحث تاب‌آوری نقاط سکونتگاهی جزء مهم‌ترین مباحث مطالعاتی دنیا به شمار می‌رود. ازآنجایی‌که جهان به‌طور پیوسته و مداوم درگیر مسائل متعددی از جمله حوادث طبیعی و انسانی است، ضرورت دارد تا سکونتگاه‌های ایمنی در برابر مخاطرات انسانی و طبیعی داشته باشیم. در طی قرون گذشته، جهان شاهد برخی از اپیدمی‌ها و پاندومی‌های همه‌گیر پیش‌بینی‌نشده‌ای چون شیوع سل، فلج اطفال، وبا، ایدز، آنفلوانزا، سارس و اخیراً کووید-19 بوده است. بنابراین افزایش یا بهبود توان ظرفیتی یک سیستم برای ایستادگی و بازیابی در برابر اپیدمی‌ها بسیار مهم است. در این پژوهش هدف ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر بیماری کرونا در سکونتگاه‌های روستایی بخش مرکزی شهرستان نکا می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه کاربردی و کمی است. بنابراین، نتایج آن می‌تواند توسط کاربران نهایی مختلف مانند روستاییان، محققان دانشگاهی، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان در سطوح مختلف برنامه‌های مدیریت همه‌گیری COVID-19 مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر به توسعه برنامه های تاب آوری برای جوامع روستایی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران کمک می کند. نتایج نشان داد که سطح تاب‌آوری اقتصادی و کالبدی سکونتگاه‌های روستایی بخش مرکزی شهرستان نکا در سطح پایین‌تر از متوسط ارزیابی است، همچنین سطح تاب‌آوری اجتماعی در سطح متوسط می‌باشد. بر اساس آزمون رگرسیون خطی متغیر تنوع فعالیت‌های اقتصادی زنان با بتای 428/0 بیشترین تأثیر را بر تاب‌آوری خانوارهای کشاورز روستایی داشته است. همچنین متغیرهای تنوع فعالیت‌های اقتصادی زنان در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی نیز به‌طور مستقیم بر افزایش تاب‌آوری خانوارهای روستایی تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of the diversity of rural women's economic activities on the resilience of rural settlements against the corona disease (Case study: Central part of Neka city)

نویسندگان [English]

  • Yaghob Abdali 1
  • Arefeh Ramezani Haji Mahalle 2
  • Adeleh Ramezani Haji Mahalle 3
1 Ph.D. Researcher, Geography and Urban Planning, University of Tehran, Iran
2 MA in Geography and Urban Planning, Department of Human Geography, Faculty of Science and Earth, Shahid Beheshti University, Iran
3 Master of Geography and Rural Planning, Zanjan University
چکیده [English]

Today, the discussion of the resilience of residential areas is considered one of the most important study topics in the world. Since the world is constantly and constantly involved in many issues including natural and human accidents, it is necessary to have safe settlements against human and natural hazards. During the past centuries, the world has seen some unexpected epidemics and pandemics such as the outbreak of tuberculosis, polio, cholera, AIDS, influenza, Sars and recently, Covid-19. Therefore, increasing or improving the capacity of a system is very important for standing and recovering from epidemics. In this research, the aim is to evaluate the effects of the diversity of rural women's economic activities on the resilience of rural settlements against corona disease in the rural settlements of the central part of Neka city. This research is a practical and quantitative study. The results showed that the level of economic and physical resilience of the rural settlements in the central part of Neka city is lower than the average assessment, and the level of social resilience is at the average level. According to the linear regression test, the variation of women's economic activities with a beta of 0.428 has had the greatest impact on the resilience of rural farming households.Also, the variables of the diversity of women's economic activities in the agricultural and non-agricultural sector are directly influencing the increase of the resilience of rural households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversity of economic activity
  • village women
  • resilience
  • Covid-19
  • Neka