تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، برنامه‌ریزی محیط‌ زیست، دانشکدۀ محیط‌ زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مطالعات محیطی، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران

چکیده

مطالعۀ شبکه‌های حمل‌ونقل در محدودۀ شهرها، به‌خصوص شهرهای درحال‌توسعه دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای است. افزایش تعداد وسایل ‌نقلیه و جمعیت در شهرها باعث به‌وجود آمدن مشکلات متعددى همچون تراکم ترافیک، افزایش نرخ تصادفات رانندگى و تلفات ناشى از آن‌ها، آلودگى هوا، افزایش زمان سفر، تلف ‌شدن وقت شهروندان و افزایش استفاده از منابع انرژی شده است. بنابراین استفاده از سامانۀ اتوبوس تندرو به‌خصوص در شهرهای پرجمعیت ضروری به نظر می‌رسد. انتخاب مسیر مناسب برای احداث این سامانه براساس معیار و روش مناسب برای موفقیت آن لازم و ضروری است. این در حالی است که در ادبیات موضوع روش‌های مناسبی برای تجزیه‌وتحلیل و انتخاب مسیر مناسب معرفی نشده است. هدف این مطالعه ارائۀ روشی برای ارزیابی محیط زیستی مسیرها در سامانۀ اتوبوس تندرو است. لذا به‌عنوان مطالعۀ موردی، مسیر پیشنهادی برای احداث خط 2 سامانۀ اتوبوس تندروی شهر مشهد انتخاب‌ شده است. در این پژوهش از معیارهایی نظیر افق زمانی پروژه، نرخ تنزیل، هزینۀ اجتماعی کربن، برآورد اثرات ایمنی جاده، تخمین منافع اقتصادی ناشی از بهبود ایمنی جاده، ارزش زندگی آماری، برآورد اثر افزایش فعالیت فیزیکی شهروندان، برآورد میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اثر بر کیفیت هوا جهت تحلیل هزینۀ فایدۀ این خط اتوبوس تندرو استفاده‌شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، کل منافع حاصل از اجرای خط 2 اتوبوس تندروی مشهد معادل 339857701 دلار است که ارزش خالص کنونی آن با اعمال نرخ تنزیل 15 درصد برابر با 85059606 (هشتادوپنج میلیون و پنجاه‌ونه هزار و شیصدو شش دلار) است. نرخ بازگشت داخلی نیز 2915 درصد برآورد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost and Benefit Analysis of Line 2 of Mashhad BRT

نویسندگان [English]

  • Sareh Ghorbani 1
  • Majid Ramezani Mehrian 2
1 environmental expert at hexa consulting engeering
2 the institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

Traffic studies are extremely complicated in developing cities. The increase in the number of vehicles and population has given rise many problems such as traffic congestion, increase in accidents rate and casualties, air pollution, increase in travel time, waste of citizens' time and increase in the use of energy resources in the cities. Therefore, it seems necessary to use the Bus Rapid transit in this city. The purpose of this study is to present a method for evaluating the environmental impacts of Rapid System transit lines. In this research, criteria such as the time horizon of the project, discount rate, social cost of carbon, road safety effects estimation, economic benefits due to improvement of road safety estimation, statistical value of life, the effect of increasing the physical activity of citizens, greenhouse gas reduction, and the air quality effect has been applied to analyze the cost benefit of this system in this research. The results of this study showed that the total benefits from the implementation of Mashhad Bus Rapid transit line 2 is equal to 339857701 dollars, whose net present value by applying a discount rate of 15% is equal to 85059606. The internal of return rate is also estimated at 2915%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impacts
  • cost-benefit analysis
  • greenhouse gas emissions
  • air pollution
  • Mashhad
احمدی نژاد، م.، جعفری کنگ، م.، خدادادی فرد، م.، و سلیمانی امیری، س. (1394). ارزیابی اقتصادی احداث خط 4 اتوبوس‌های تندرو در شهر تهران (فاز اول) به کمک آنالیزهای اقتصادی سود­ هزینه. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
باور، م.ص.، و حدیقه جوانی، م. (1397). ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل‌ونقل سریع اتوبوس‌رانی (BRT) درکلان‌شهرها توسط نرم‌افزار AIMSUN. دهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک.
قنبری، ا.، صفرپور، م.، و قهرمان، ک. (1390). بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی BRT بر کاربری‌های تجاری کلانشهر تبریز؛ فلکۀ دانشگاه تا چهارراه شریعتی.‎ مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، 16، 131-144.
نبویان، س.م.، و شجاعی، ل. (1391). شناسایی عوامل موثر بر تبدیل خطوط عادی اتوبوس‌رانی شهر تهران به سامانۀ تندرو BRT دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی ترافیک، تهران.
 
Abbasi, M., Hosseinlou, M. H., & JafarzadehFadaki, S. (2020). An investigation of Bus Rapid Transit System (BRT) based on economic and air pollution analysis (Tehran, Iran). Case Studies on Transport Policy, 8(2), 553-563.
Barbosa, H. et al. (2013). Perspectives on the Development of Safety Performance Models for Brazilian Roads. Paper presented at the 13th World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro.
Barnett, A.G., van der Pols, J.C., & Dobson. A.J. (2004). Regression to the Mean: what it is and how to deal with it. International Journal of Epidemiology, 34 (1), 215-220.
Blincoe L. A., Seay, E., Zaloshnja, T., Miller, E., Romano, S., Luchter, R., Spicer. (2022). the Economic Impact of Motor Vehicle Crashes. Report No. DOT HS 809 446. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration.
Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., & Weimer, D.L. (2006). Cost-Benefit Analysis, Concepts and Practice, Third Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Cropper, M., & Sahin, S. (2009). Valuing Mortality and Morbidity in the Context of Disaster Risks. Background paper for the joint World Bank – UN Assessment on Disaster Risk Reduction, Washington DC.
Esperato, A., Bishai, D., & Hyder, A. (2012). Projecting the Health and Economic Impact of Road Safety Initiatives: A Case Study of a Multicountry Project. Traffic Injury Prevention, 13, sup1, 82-89.
Estimating the Benefits and Costs of Public Transit Projects: A Guidebook for Practitioners, Transportation Research Board, TCRP Report 78, (2002).
Greenspan Bell, R., & Callan, D. (2011). More than Meets the Eye: The Social Cost of Carbon in U.S. Climate Policy, in Plain English. Environmental Law Institute and World Resources Institute. Washington, D.C. July 2011.
Harberger, A. C. (2009). Introduction to Cost- Benefit Analysis Applications To Highway Projects, University of California, Los Angeles
Hauer, E., Harwood, D. Council, F.M., & Griffith, M. S. (2001). Estimating Safety by the Empirical Bayes Method: a Tutorial. Paper presented at the Transportation Research Board 80th Annual Meeting, Washington DC.
Institute for Transportation and Development Policy, https://www.itdp.org/our-work/publictransport/
Khan, A. B. R. (2021). Measuring survey-based trip satisfaction of feeder modes for bus rapid transit in Rawalpindi Islamabad, Pakistan. Urban and Regional Planning Review8, 147-164.
Lopez, H. (2008). The Social Discount Rate: Estimate for Nine Latin American Countries. World Bank Working Paper, accessible at: http://elibrary.worldbank.org/content/ workingpaper/10.1596/1813-9450-4639.
Lu, M. (2022, December). Comprehensive Benefit Analysis of Urban BRT System. In 2022 2nd International Conference on Public Management and Intelligent Society (PMIS 2022) (pp. 128-134). Atlantis Press.
Matute, J. M., & Chester, M. V. (2015). Cost-effectiveness of reductions in greenhouse gas emissions from High-Speed Rail and urban transportation projects in California. Transportation Research Part D: Transport and Environment40, 104-113.
Mexico City Government, and the Mexican National Institute of Statistics and Geography (INEGI) (2007). Mexico City Metropolitan Area Household Travel Survey. Mexico City, Mexico.
Nehme, N., Ghayad, N., & Massaad, Z. (2021). Benefit-Cost Analysis of a Low Capital Cost Bus Rapid Transit System under Default Rating: Case of Lebanon. In IIE Annual Conference. Proceedings (pp. 782-787). Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE).
Nelson, N., Nelson, D., & Bakker Kruijne, E. (2012). The Use of Carbon Credit Mechanisms to Finance Transportation Improvements in theDeveloping World. In CODATU XV: “The Role of Urban Mobility in (Re) Shaping Cities”. Addis Ababa, Ethiopia.
Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change. In The Stern Review: Cambridge University Press.
Tsivanidis, N. (2017). Ticket to Ride? Building Efficient and Equitable Cities with Bus Rapid Transit, World Bank (https://worldbank.org); at https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/ticket-ridebuilding-efficient-and-equitable-cities-bus-rapid-transit-guest-post-nicktsivanidis?cid=tai_tt_transport_en_ext.
Weisbrod, G., Mulley, C., & Hensher, D. (2016). Recognising the complementary contributions of cost benefit analysis and economic impact analysis to an understanding of the worth of public transport investment: A case study of bus rapid transit in Sydney, Australia. Research in Transportation Economics