تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

10.30487/hmes.2023.1972642.1023

چکیده

رشد شتابان شهرنشینی به‌خصوص در دهه‌های اخیر، موجب اهمیت توزیع بهینۀ خدمات شهری و دسترسی متعادل شهروندان به این خدمات شده است. چراکه نابرابری در برخورداری از خدمات شهری می‌تواند موجب توسعۀ نامتوازن شهری و جدایی‌گزینی طبقاتی محله‌های آن گردد. به همین خاطر در راستای تحقق عدالت فضایی در دسترسی همگن شهروندان به خدمات شهری، هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی نحوۀ توزیع خدمات آموزشی و بهداشتی- درمانی و سطوح برخورداری از این خدمات در مناطق چهارگانۀ شهر یاسوج و نواحی آن است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و کاربردی است و داده‌های آن به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است. بدین صورت که پس از تشریح مفاهیم با روش کتابخانه‌ای، با استفاده از روش تحلیل شبکه در نرم‌افزار GIS چگونگی توزیع فضایی خدمات آموزشی و بهداشتی- درمانی در سطح مناطق چهارگانۀ شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد توزیع فضایی خدمات آموزشی و بهداشتی- درمانی در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج نامتعادل است. براساس نتایج، محله‌های واقع در ناحیۀ ۳ از منطقه یک و ناحیه ۲ از منطقه سه، کمترین میزان دسترسی و محله‌های واقع در ناحیه ۱ از منطقه ۱ و همچنین نواحی ۱ و ۲ از منطقه ۲ بهترین میزان دسترسی را به خدمات آموزشی و بهداشتی- درمانی دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of access to educational and health services with a spatial justice approach (case study: Yasouj city)

نویسندگان [English]

  • ali saberi 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • saeed zanganeh 3
1 Tehran University
2 Professor. Department of Geography and Urban Planning, Geography Faculty, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Geography Faculty, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since unequal access to urban services can result in an unbalanced development of the city and the racial segregation of its neighborhoods, the rapid growth of urbanization, particularly in recent decades, has elevated the significance of the optimal distribution of urban services and the equitable access of citizens to such services. This study aims to conduct a spatial analysis of the distribution of educational and healthcare services as well as the levels of satisfaction with these services in the four regions of Yasouj city and its suburbs to achieve spatial justice in the homogeneous access of citizens to urban services. The required data for the current study were collected from the library and the field methods and is a descriptive-analytical and applied research. After introducing the ideas using the library approach, the geographical distribution of educational and medical services was examined at the level of the four districts of Yasouj city using the network analysis technique in GIS software. The findings indicate an uneven geographical distribution of healthcare and educational services at the level of Yasouj city. According to the findings, communities in District 1 of Region 1 and District 1 and 2 of Region 2 have the maximum access to educational and healthcare services, while neighborhoods in District 3 of region 1 and District 2 of region 3 have the minimum degree of access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban services
  • balanced access
  • spatial justice
  • Yasouj city
  • network analysis