خوانش مولفه‌های شهر هم‌گرا با تأکید بر کاربست آن در تجربه مالمو سوئد ( مورد: محله Bo01)

نوع مقاله : مقالة نظری/مروری

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30487/hmes.2023.1972344.1021

چکیده

مدل شهر هم‌گرا بیش از همه بر تحقق تمام اصول پایداری در سطح محله‌های شهری تأکید دارد. در این میان، محلۀ Bo01 به عنوان یک نمونۀ پیشرو جهانی در زمینۀ توسعۀ شهری پایدار شناخته می‌شود که استانداردهای بلندپروازانۀ زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی از جمله اهداف مهم آن به شمار می‌آید. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، خوانش مولفه‌های شهر هم‌گرا بر اساس مشخصه‌های محلۀ Bo01 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کلاس تام در طراحی محلۀ Bo01 بر مدل کیفیت/زمان متمرکز شده است. مهم ترین مولفه های شهر هم‌گرا متشکل از بهره گیری 100 درصد انرژی های تجدید پذیر، طراحی سازگار با محیط زیست، فضای سبز، تنوع زیستی، مدیریت آب، مدیریت پسماند، حمل و نقل پایدار و فضاهای اجتماعی و زیبایی شناسی است. 1400 متر مربع کلکتور خورشیدی در ساختمان های آپارتمانی و 200 متر مربع از آنها در فضاهای خالی وجود دارد. هر خانوار فقط 7/0 جای پارک دارد. محلۀ Bo01، دارای توع زیادی از لحاظ معماری و منظر است و با تلفیق محیط و خلاقیت، مکان سازی جذابی صورت گرفته است، حدود 50 درصد از منطقه را فضای باز تشکیل می‌دهد، بسیاری از فضاهای اجتماعی در یک چشم‌انداز متنوع طراحی شده‌اند.‌ به عبارت دیگر، تراکم 26 واحد مسکونی در هر هکتار ناخالص، 50 درصد اختصاص فضای باز را متعادل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading of the Symbio City components with an emphasis on its application in the experience of Malmö, Sweden (case: Bo01 neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Hafez Mahdnejad 1
  • Ahmad Zanganeh 2
1 Department of Geography , Faculty of Humanities, , Said Jamaldin University of Asadabadi, Asadabad, Iran
2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده [English]

The Symbio City model emphasizes above all the realization of all sustainability principles at the level of urban neighborhoods. In the meantime, Bo01 neighborhood is known as a leading global example in the field of sustainable urban development, which includes ambitious environmental standards and improving the quality of life among its important goals. Based on this, the aim of the current research is the components reading of the Symbio City based on the characteristics of Bo01 neighborhood. The current research is of applied type and its method is descriptive-analytical. The results of the research show that Tom's class focused on the quality/time model in Bo01 neighborhood design. The most important components of the Symbio City are the use of 100% renewable energy, environmentally friendly design, green space, biodiversity, water management, waste management, sustainable transportation, and social and aesthetic spaces. There are 1400 square meters of solar collectors in apartment buildings and 200 square meters of them in empty spaces. Each household has only 0.7 parking spaces. Bo01 neighborhood has a lot of variety in terms of architecture and landscape, and has been created by combining the environment and creativity, an attractive place. About 50% of the area is open space, many social spaces are designed in a diverse landscape. In other words, the density of 26 residential units per gross hectare has balanced 50% of open space allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbio City
  • sustainable city
  • class Tom
  • Malmö
  • Bo01