دیپلماسی شهری و جایگاه قانونی آن در مقیاس حکومت های محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پس از نیمۀ دوم قرن بیستم با شکل‌گیری جهانی ‌شدن معاصر، مقیاس فعالیت شهرها از سطح محلی به سطح جهانی انتقال یافت. یکی از زمینه‌های فعالیت و نقش‌آفرینی شهرها درون سیستم جهانی ‌شدن، مقولۀ دیپلماسی شهری است. علاوه‌براین اجرای فعالیت و برنامه‌های شهری نیازمند تدوین قوانین رسمی در حوزۀ مشخص آن است. ازاین‌رو ورود شهرها به عرصۀ جهانی ‌شدن نیازمند تأکید بر دیپلماسی شهری و اصول آن در برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌های شهری توسط حکومت‌های محلی و نیز در سیاست خارجی کشورهاست. روش‌شناسی این پژوهش بر پایۀ پارادایم تفسیری است که با رویکرد کیفی انجام خواهد شد و استراتژی آن فراترکیب[1] است. داده‌‌ها در فرمت کیفی، به شکل توصیفی و شامل متون و اسناد کتابخانه‌ای هستند. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی‌های کتابخانه‌ای، پیگیری آخرین اطلاعات دربارۀ قوانین شهری و نیز دیپلماسی شهری در ایران جمع‌آوری شده‌اند. درمجموع، مطالعه و بررسی مجموعه قوانین و مقررات شهری ایران نشان می‌دهد که به استثنای چند نمونه از قوانین در حوزۀ تخصصی فنی و عمرانی شهرداری و همچنین دستورالعمل نحوۀ تنظیم تفاهم‌نامۀ خواهرخواندگی بین شهرهای جمهوری اسلامی ایران با شهرهای دیگر کشورها، هیچ گونه قانون و مقررات مشخص و تعریف‌شده‌ای در زمینۀ دیپلماسی شهری وجود ندارد و برای همین منظور ضرورت کاربست موضوع دیپلماسی شهری در مجموعۀ مدیریت شهری و قوانین آن پیشنهاد اصلی این نوشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

City diplomacy and its legal position at the scale of local governments

نویسندگان [English]

  • ئخقفثظش ghourchi 1
  • mohammadtaghi razavian 2
  • fereshteh dastvareh 3
1
2 shahid beheshti
3 shahid beheshti university
چکیده [English]

, the scale of urban activity shifted from the local to the global level under the influence of contemporary globalization. One of the fields of urban activity and planning within the globalization system is the city diplomacy. In addition, the implementation of urban activities requires the formulation of formal laws in its specific area. Thus, entry the cities into the process of globalization requires an emphasis on city diplomacy and its principles in laws and urban policies by local governments as well as in the foreign policies of national governments. The methodology of this research is based on the interpretation paradigm, which will be done with a qualitative approach, and its strategy is meta-synthesis. The data are in qualitative format, in descriptive form and include library texts and documents. The required information has been collected through library research, tracking the latest information about urban laws and city diplomacy in Iran. In general, the study and review of the collection of urban laws and regulations of Iran shows that, with the exception of a few examples of laws in the specialized technical and civil field of the municipality, as well as instructions on how to set up a sister city agreement between the cities of the Islamic Republic of Iran and the cities of other countries, there are no specific regulations and low in the field of city diplomacy, and so the main purpose of this article is applying the topic of city diplomacy in the urban management and its laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "globalization"
  • "city diplomacy"
  • "urban law"
  • " local government"
حاتمی‌نژاد، ح.، و مهدی، ع. (1389). بررسی پیوندهای خواهرشهری در ارتباط با مفاهیم جهانی‌ شدن، شهرداری‌ها. برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، 100، 59­67.
دهشیری، م.ر. (1392). پارادیپلماسی در عصر جهانی‌ شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 13، 34­54.
سپهری‌یگانه، م. (1394). حقوق شهری و قوانین شهرسازی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
کرتیس، س. (1396). قدرت شهرها در روابط بین‌الملل. ترجمۀ ر. قهرمانپور. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ادارۀ کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران (1394). مجموعۀ هفت جلدی قوانین و مقررات شهرداری تهران در حوزه‌های تخصصی خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل، فنی و عمران، مالی و اداری، شهرسازی، معماری و اراضی، بودجه. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، شهرداری تهران.
نجات‌حسینی، س.م. (1390). سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نظریه تا عمل). دانشنامۀ علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی تاریخ)، 2، 117­142.
 
Acuto, M. (2013). World politics by other means? London, City Diplomacy and the Olympics. The Hague Journal of Diplomacy, 8, 287-311.
Chakravorty, S. (2005). Urban development in the global periphery: The consequences of economic and ideological globalization, In Globalization and urban development, p: 29-39. Springer, Berlin, Heidelberg.
Chan, D. K.-H. (2016). City diplomacy and “glocal” governance: revitalizing cosmopolitan democracy, Innovation. The European Journal of Social Science Research , 29, 134-160.
Cremer, R. D., Anne, D. B., & Ann, D. (2001). International Sister‐Cities: Bridging the Global‐Local Divide. American Journal of Economics and Sociology, 60, 377-401.
Gil, C. (2020). The sister cities program and tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 182-191.
Kara, B. (2019). The impact of globalization on cities. Journal of Contemporary Urban Affairs, 3, 108-113.
Leffel, B. (2018). Animus of the underling: Theorizing city diplomacy in a world society. The Hague Journal of Diplomacy, 13, 502-522.
Leo, Ch. (1997). City politics in an era of globalization. Sage.
Liu, X., & Xiaohui, H. (2019). Are ‘Sister Cities’ from ‘Sister Provinces’? An exploratory study of sister city relations (SCRs) in China. Networks and Spatial Economics, 3, 473-491.
Manfredi-Sánchez, J. L. (2021). The political economy of city diplomacy. Economic and Political Studies, 2, 228-249.
Miyazaki, H. (2021). Hiroshima and Nagasaki as models of city diplomacy. Sustainability Science, 16, 1215-1228.
Musch, A., Chris v. d., Valk, A. S., & Tajbakhsh, K. (2008). City Diplomacy, Hague, Netherlands: VNG International.
Oduwaye, L. (2006). Effects of globalization on cities in developing countries. Journal of Social Sciences, 3, 199-205.
Ryniejska-Kiełdanowicz, M., & Ratajczak, M. (2019). Preferences of Transcultural Diversity: The Idea of City Diplomacy. Political Preferences, 23, 55-72.
Sassen, S. (2015). The impact of the new technologies and globalization on cities. In The City Reader, Routledge, 706-714.
Willig, C., & Wirth, L. (2018). A Meta-synthesis of Studies of Patients Experience of Living with Terminal Cancer. Health Psychology, 37(3), 228