تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه حضور زنان در بازار کار و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی، به یکی از شناسه‌های مهم توسعه انسانی تبدیل شده‌است زیرا فعالیت‌های اقتصادی زنان، پیوندی مستقیم با فقر و رفاه اجتماعی دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی با تأکید بر صنایع دستی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات پیمایشی ـ اسنادی می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی‌اسپیرمن، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و برای تحلیل‌فضایی از مدل‌های آمار فضایی تحلیل لکه‌های‌داغ ، خودهمبستگی فضایی‌(شاخص موران) و درون‌یابی IDW در نرم‌افزار ARCGIS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که با توجه به نتایج آزمون تحلیل مسیر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی بیشترین تأثیر و عوامل تکنولوژی کمترین تأثیر را درکارآفرینی زنان روستایی داشته‌اند. همچنین با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون شاخص‌های حمایت‌های دولتی، بازار، زیرساخت، مواد اولیه، آموزش و اطلاع‌رسانی دارای بیشترین میزان تأثیر و شاخص‌های عوامل اجتماعی، تجهیزات و روش‌ها و رویکردهای جدید نیز کمترین میزان تأثیر را بر کارآفرینی زنان روستایی در روستاهای مورد مطالعه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Factors Affecting Rural Women's Entrepreneurship (Case Study: Marivan County)

نویسندگان [English]

  • ali badri 1
  • Sima Saadi 2
1 a
2 Dep. of Geography and Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University
چکیده [English]

Women's participation in the labor force and socioeconomic activities is now recognized as one of the key identifiers of human development. because social wellbeing and poverty are intimately correlated with women's economic activities. As a result, the current study's goal is to spatially evaluate the variables influencing rural women's entrepreneurship with a focus on handicrafts. In terms of its goal, method of data collection, and descriptive-analytical analysis, the current study is an applied one. For statistical analysis of the data, we utilized SPSS software's Spearman correlation coefficient, regression, and path analysis tests. For geographical analysis, we used ARCGIS software's spatial statistics models of hot spots analysis, spatial autocorrelation (Moran index), and IDW interpolation. The findings of the research show that according to the results of the path analysis test, economic, political and socio-cultural indicators have the most influence and technological factors have the least influence on rural women's entrepreneurship. Also, according to the results of the regression analysis, the indicators of government support, market, infrastructure, raw materials, education and information have the greatest impact on the entrepreneurship of rural women in the studied villages and the least impact on the entrepreneurship of rural women in the studied villages to social factors, equipment and new methods and approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rural Entrepreneurship"
  • "Rural Women
  • "
  • "Handicrafts"
  • "Marivan County"