تأثیر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی بر کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: بخش جوادآباد، شهرستان ورامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم و زمین، دانشگاه شهید بهشتی ایران

10.30487/hmes.2023.1978419.1027

چکیده

عصر حاضر، عرصه‌ی خلاقیت و نوآوری به‌منظور تولید خدمات و محصولات جدید است، بر این اساس کارآفرینی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان عاملی مهم برای ایجاد تغییر و تحول به سمت محصولات و فرآیندهای پایدار شناخته شده است. لذا، توجه به قابلیت‌های پایداری و ایجاد نگرش مثبت و نیز به‌کارگیری کارآفرینی پایدار می‌تواند به فعالیت‌های کشاورزی کمک کند. هدف این پژوهش تبیین تأثیر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی بخش جوادآباد شهرستان ورامین بر کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی است. پژوهش حاضر کمی و کاربردی به‌صورت پیمایشی و از لحاظ روش‌شناسی با ترکیبی از روش‌های توصیفی-تحلیلی انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری داده-ها، پرسش‌نامۀ پژوهشگر ساخته است. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس آزمون همبستگی پیرسون ابعاد اقتصادی و محیطی زیست‌پذیری با قصد کارآفرینی پایدار کشاورزی دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشند، همچنین زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی با قصد کارآفرینی پایدار کشاورزی دارای رابطه مثبت و معنادار است. مدل رگرسیونی چندگانه به روش توأم توانسته 235/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. تبیین تأثیر زیست‌پذیری بر کارآفرینی پایدار کشاورزی و بومی‌سازی شاخص‌های کارآفرینی پایداری کشاورزی مؤسسۀ جهانی توسعۀ کارآفرینی در محدودۀ مطالعاتی، نوآوری پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the livability of rural settlements on sustainable entrepreneurship in the agricultural sector (case study: Javadabad district, Varamin city)

نویسنده [English]

  • Arefeh Ramezani Haji Mahalle
MA in Geography and Urban Planning, Department of Human Geography, Faculty of Science and Earth, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

In today's era, the field of creativity and innovation is to produce new services and products, based on this, entrepreneurship is increasingly recognized as an important factor for creating change and transformation towards sustainable products and processes.Therefore, paying attention to the capabilities of sustainability and creating a positive attitude as well as using sustainable entrepreneurship can help agricultural activities.The purpose of this research is to explain the impact of the livability of rural settlements in Javadabad district of Varamin city on sustainable entrepreneurship in the agricultural sector.The current quantitative and applied research has been carried out in a survey form and in terms of methodology with a combination of descriptive-analytical methods.The main research tool for data collection is the researcher's questionnaire.The results of the research showed that according to the Pearson correlation test, the economic and environmental dimensions of livability have a positive and significant relationship with the intention of sustainable agricultural entrepreneurship.Also, the viability of rural settlements has a positive and significant relationship with the intention of sustainable agricultural entrepreneurship.The multiple regression model using the combined method was able to explain 0.235% of the changes in the dependent variable. Clarifying the impact of viability on sustainable agricultural entrepreneurship and localization of agricultural sustainability entrepreneurship indicators of the Global Entrepreneurship Development Institute in the scope of studies is the innovation of the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural livability
  • sustainable entrepreneurship
  • agriculture
  • Javadabad
  • Varamin