کلیدواژه‌ها = شهرهای میانه
سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 273-298

10.30487/hmes.2022.252109

غنچه قنبرپور؛ کوروش افضلی؛ معصومه براری