نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرامستان بهشت رضوان بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-84]
 • آلودگی هوا تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 129-167]
 • آینده‌پژوهی تحلیلی بر مطالعات پژوهشی در حوزه آینده‌نگاری منطقه‌ای: یک مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 244-275]
 • آینده پژوهی سناریوهای پیش روی شهرها در پیوستن به شبکه مادرشهری (مورد مطالعه: شهر خرم آباد افق1420) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 276-312]
 • آینده‌نگاری منطقه‌ای تحلیلی بر مطالعات پژوهشی در حوزه آینده‌نگاری منطقه‌ای: یک مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 244-275]

ا

 • اتوبوس تندرو تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 129-167]
 • اثرات اجتماعی بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-84]
 • اثرات زیست‌محیطی بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-84]
 • اردل سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 111-134]
 • استان آذربایجان غربی تحلیلتحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‏های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‏ای: موردپژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]
 • الگوی اکوشهر رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 135-168]
 • انتشار گازهای گلخانه‌ای تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 129-167]
 • انطباق و عدم انطباق سکونتگاه ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 241-272]

ب

 • برنامه‌ریزی بدون کربن تدوین شاخص‌ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهرهای کم‌کربن (مطالعه موردی: شهری ساری) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 222-243]

پ

 • پارک تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 218-240]
 • پاکدشت آسیب‌شناسی شبکۀ معابر درون‌شهری (مطالعۀ موردی شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم و ملارد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 28-50]
 • پایداری اجتماعی تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 189-217]

ت

 • تاب آوری ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‏آوری سکونتگاه‏های روستایی در برابر بیماری کرونا (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان نکا) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 168-198]
 • تحلیل شبکه تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 102-128]
 • تحلیل هزینه و فایده تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 129-167]
 • تحولات نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • تکنیک ARAS بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-84]
 • تنوع فعالیت اقتصادی ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‏آوری سکونتگاه‏های روستایی در برابر بیماری کرونا (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان نکا) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 168-198]
 • توسعه پایدار رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 135-168]
 • توسعۀ پایدار آسیب‌شناسی شبکۀ معابر درون‌شهری (مطالعۀ موردی شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم و ملارد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 28-50]
 • توسعۀ روستایی سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 111-134]

ج

 • جغرافیای زمان تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 85-110]
 • جمعیت نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]

چ

 • چالش‌های شهری چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 299-329]
 • چندمرکزی بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]

ح

 • حریم شهر نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • حق به شهر بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر (نمونه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 199-221]
 • حمل و نقل شهری سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 273-298]
 • حمل و نقل هوشمند سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 273-298]

خ

 • خدمات شهری تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 102-128]
 • خرم آباد سناریوهای پیش روی شهرها در پیوستن به شبکه مادرشهری (مورد مطالعه: شهر خرم آباد افق1420) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 276-312]

د

 • دسترسی متعادل تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 102-128]

ر

 • رباط‌کریم آسیب‌شناسی شبکۀ معابر درون‌شهری (مطالعۀ موردی شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم و ملارد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 28-50]
 • ردپای کربن تدوین شاخص‌ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهرهای کم‌کربن (مطالعه موردی: شهری ساری) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 222-243]
 • رگرسیون کوانتایل تحلیلتحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‏های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‏ای: موردپژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]
 • روستا نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]
 • روشAZP تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 189-217]
 • روش آمیخته تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 85-110]

ز

 • زنان روستایی ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‏آوری سکونتگاه‏های روستایی در برابر بیماری کرونا (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان نکا) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 168-198]
 • زیست پذیری رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 135-168]
 • زیست پذیری شهری چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 299-329]

س

 • سناریونویسی سناریوهای پیش روی شهرها در پیوستن به شبکه مادرشهری (مورد مطالعه: شهر خرم آباد افق1420) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 276-312]

ش

 • شاخص توسعۀ منطقهای تحلیلتحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‏های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‏ای: موردپژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]
 • شبکۀ معابر درون‌شهری آسیب‌شناسی شبکۀ معابر درون‌شهری (مطالعۀ موردی شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم و ملارد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 28-50]
 • شهر بدون کربن تدوین شاخص‌ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهرهای کم‌کربن (مطالعه موردی: شهری ساری) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 222-243]
 • شهر پایدار خوانش مؤلفه‌‏های شهر هم‏گرا با تأکید بر کاربست آن در تجربۀ مالمو سوئد (مورد مطالعه: محلۀ Bo01) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 72-101]
 • شهر پایدار تدوین شاخص‌ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهرهای کم‌کربن (مطالعه موردی: شهری ساری) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 222-243]
 • شهر تبریز تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 189-217]
 • شهر ترمیمی چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 299-329]
 • شهر مراغه تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 218-240]
 • شهر مشهد بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-84]
 • شهرهای میانه سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 273-298]
 • شهر همگرا خوانش مؤلفه‌‏های شهر هم‏گرا با تأکید بر کاربست آن در تجربۀ مالمو سوئد (مورد مطالعه: محلۀ Bo01) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 72-101]
 • شهر یاسوج تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 102-128]

ع

 • عدالت فضایی تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 102-128]
 • علم‌سنجی تحلیلی بر مطالعات پژوهشی در حوزه آینده‌نگاری منطقه‌ای: یک مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 244-275]

ف

 • فضاهای عمومی شهر بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر (نمونه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 199-221]

ک

 • کتاب‌سنجی تحلیلی بر مطالعات پژوهشی در حوزه آینده‌نگاری منطقه‌ای: یک مطالعه علم‌‌سنجی [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 244-275]
 • کلاس تام خوانش مؤلفه‌‏های شهر هم‏گرا با تأکید بر کاربست آن در تجربۀ مالمو سوئد (مورد مطالعه: محلۀ Bo01) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 72-101]
 • کلانشهر تبریز رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 135-168]
 • کووید-19 ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‏آوری سکونتگاه‏های روستایی در برابر بیماری کرونا (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان نکا) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 168-198]

گ

 • گرمایش جهانی تدوین شاخص‌ها و معیارهای بومی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهرهای کم‌کربن (مطالعه موردی: شهری ساری) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 222-243]

م

 • مادرشهر سناریوهای پیش روی شهرها در پیوستن به شبکه مادرشهری (مورد مطالعه: شهر خرم آباد افق1420) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 276-312]
 • مازندران مرکزی بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • مالمو خوانش مؤلفه‌‏های شهر هم‏گرا با تأکید بر کاربست آن در تجربۀ مالمو سوئد (مورد مطالعه: محلۀ Bo01) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 72-101]
 • مجموعۀ شهری رشت بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • محلات بافت قدیم تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 189-217]
 • محله سرخاب تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 189-217]
 • مدل‌فازی ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 241-272]
 • مدل فازی رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 135-168]
 • مشارکت زنان تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 85-110]
 • مشهد تحلیل هزینه و فایده محیط زیستی در سامانه اتوبوس تندور (مطالعه موردی: خط 2 سامانه اتوبوس تندرو مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 129-167]
 • مطلوبیت فضای شهر بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر (نمونه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 199-221]
 • معادلات ساحتاری سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 111-134]
 • مکانیابی تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 218-240]
 • مکمل بودن بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 31-54]
 • ملارد آسیب‌شناسی شبکۀ معابر درون‌شهری (مطالعۀ موردی شهرهای پاکدشت، رباط‌کریم و ملارد) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 28-50]
 • منطق فازی تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 218-240]
 • میادین شهری بررسی تأثیر شاخص‌های مطلوبیت فضاهای عمومی بر میزان تحقق حق به شهر (نمونه موردی: کاشان) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 199-221]
 • میانکوه سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 111-134]

ن

 • نکا ارزیابی اثرات تنوع فعالیت‏های اقتصادی زنان روستایی بر تاب‏آوری سکونتگاه‏های روستایی در برابر بیماری کرونا (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان نکا) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 168-198]
 • نیروی کار تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 85-110]
 • نیشابور نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-30]

و

 • واحد همسایگی تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 218-240]
 • ورزقان تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 85-110]
 • ویژگیهای جمعیتی ـ اقتصادی تحلیلتحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‏های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‏ای: موردپژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجان غربی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 169-188]

ه

 • همه‌گیری کووید 19 چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 299-329]