نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرامستان بهشت رضوان بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • اثرات اجتماعی بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثرات زیست‌محیطی بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردل سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی اکوشهر رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انطباق و عدم انطباق سکونتگاه ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارک تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایداری اجتماعی تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تحولات نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنیک آراس بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعۀ روستایی سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جغرافیای زمان تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمعیت نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چالش‌های شهری چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • چندمرکزی بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حریم شهر نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمل و نقل شهری سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمل و نقل هوشمند سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رگرسیون کوانتایل تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روستا نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشAZP تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش آمیخته تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زیست پذیری رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیست پذیری شهری چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساختارهای جمعیتی-اقتصادی تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاخص توسعه منطقه‌ای تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر تبریز تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر ترمیمی چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر مراغه تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر مشهد بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرهای میانه سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کلانشهر تبریز رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مازندران مرکزی بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • متغیرهای محیطی تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجموعۀ شهری رشت بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محلات بافت قدیم تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محله سرخاب تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌فازی ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل فازی رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشارکت زنان تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معادلات ساحتاری سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکانیابی تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکمل بودن بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منطق فازی تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • میانکوه سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نیروی کار تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیشابور نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واحد همسایگی تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ورزقان تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • همه‌گیری کووید 19 چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [(مقالات آماده انتشار)]