اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد تقی رضویان

جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا

mtrazaviangmail.com
09121144995

مدیر داخلی

مجید رمضانی مهریان

مطالعات محیطی اعضای هیات علمی

mehriansamt.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروانه شاه حسینی

جغرافیای انسانی دانشیار پژوهشکده نحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان "سمت"

shahhoseynisamt.ac.ir

مجید رمضانی مهریان

مطالعات محیطی استادیار و دبیر گروه مطالعات محیطی سازمان"سمت"

mehriansamt.ac.ir
09126657751

محمد رضا پور محمدی

برنامه ریزی شهری استاد تمام گروه آموزشی برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

pourmohamaditabrizu.ac.ir
09143158437

ابراهیم رضائی

اقتصاد دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

ebrahim.rezaeigmail.com
091224606558

فضلیه دادورخانی

جغرافیا دانشیار دانشگاه تهران

fkhaniut.ac.ir
09122549114

جمیله توکلی نیا

دانشیار دانشکده علوم زمین

j_tavakoliniasbu.ac.ir
29902612

احمد پور احمد

استاد تمام

apouraut.ac.ir

مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد و مدیر گروه علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور استان تهران

talehsi_moyahoo.com

ابوالفضل مشکینی

جغرافیای انسانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

meshkinimodares.ac.ir

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تربیت مدرس،

www.modares.ac.ir/~eftekhaa
reftekhari_rezayahoo.com
09121304481

دکتر سید غلامرضا اسلامی

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

r.islamigmail.com
09126959556

جلال الدین رفیع فر

استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir
09123274894

رسول قربانی

استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

ghorbani.rasoulgmail.com
09144156694

شاهین حیدری

استاد تکنولوژی | معماری

shheidariut.ac.ir
09183410093

مصطفی بهزادفر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

behzadfariust.ac.ir
09123726354

علی اکبر عنابستانی

استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی

anabestanium.ac.ir
09155719016

محمد رحیم رهنما

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

rahnamaferdousi.um.ac.ir
09151152584