اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد تقی رضویان

جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیا

mtrazaviangmail.com

اعضای هیات تحریریه

پروانه شاه حسینی

جغرافیای انسانی دانشیار پژوهشکده نحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان "سمت"

shahhoseynisamt.ac.ir

علی شماعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

shamaialiyahoo.com

شاهین حیدری

استاد تکنولوژی | معماری

shheidariut.ac.ir

ابراهیم رضائی

اقتصاد دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

ebrahim.rezaeigmail.com

فضلیه دادورخانی

جغرافیا دانشیار دانشگاه تهران

fkhaniut.ac.ir

یحیی بوذری نژاد

فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~y_bouzarinejad
y_bouzarinejadut.ac.ir
1111-1111-1111-2113

محمدرضا سعیدی هرسینی

باستان شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی«سمت»

saeidisamt.ac.ir
0000-0003-3103-8311

مدیر داخلی

مجید رمضانی مهریان

مطالعات محیطی اعضای هیات علمی

mehriansamt.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا فداکار

مدیریت فناوری اطلاعات کارشناس نشریات

hmessamt.ac.ir