نمایه نویسندگان

ا

 • احدنژاد، محسن رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضلی، کوروش سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • براری، معصومه سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بکائی، آذر تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جمشیدی، علیرضا سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانشیری، مهدی بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چهرآذر، فائزه ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چهرآذر، یحیی ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خالقی، عقیل تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، حسین تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رستم میدان، اصغر رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی، ابراهیم تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضویان راد، سیدرضا نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی مهریان، مجید تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهنما، محمدرحیم نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شماعی، علی تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهابی شهمیری، مجتبی بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صالحی، اسماعیل ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد) [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عباسیان، فاطمه تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده زنوزی، شاهین تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنابستانی، علی اکبر بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قنبرپور، غنچه سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لطفی، صدیقه بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • محمدزاده، محمد نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودزاده، حسن رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکینی، ابولفضل رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منوچهری، ایوب تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسی کاظمی، سید مهدی چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19 [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نظری، حمید سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل) [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • وفادوست، نجمه بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد) [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یگانه، افشین تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسف زاده، اردشیر تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی [(مقالات آماده انتشار)]