رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده : امروزه کلانشهرها دراثرگسترش ناموزون و رشد بی رویه جمعیتی با چالش های متعدد زندگی همچون مشکلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بسیاری مواردی دیگر منجمله : بروز انواع بیماری های روحی و روانی، آلودگی های متعدد زیستی ، آلودگی هوا، آب و خاک، بد مسکنی و بی مسکنی، وقوع جرایم شهری، ترافیک و حاشیه نشینی وکمبود زیرساخت های شهری مواجه می باشند. با توجه به وضعیت شهرهای امروزی ضرورت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منبعث از آن از قبیل زیست پذیری شهری و الگوی اکوشهری بیش از پیش احساس می شود تا بتواند شهری متعادل، متوازن و عاری از مشکلات زیستی برای همه گروه های جامعه فراهم نماید. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی تطبیقی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق ده گانه کلانشهر تبریز صورت گرفته و به لحاظ نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی می باشد .اطلاعات وداده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و سوالات بسته پنج گزینه ای طیف لیکرت تهیه و تنظیم گردیده وحجم نمونه به تعداد1068عدد به صورت تصادفی از نوع طبقه بندی توزیع و جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو LISRELمبتنی بر معادلات ساختاری و تحلیل چند متغیره FUZZYدر محیط GIS انجام گردیده و براساس نتایج حاصله الگوی اکوشهری زیست پذیر ما بین مناطق ده گانه کلانشهر تبریز نامتوازن بوده و از نظر رتبه بندی منطقه دو با میانگین363.3740بالاترین میزان و منطقه شش با میانگین 253.9420پائین ترین سطح الگوی اکوشهری زیست پذیر را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Livable eco –city pattern of Tabriz metropolis regions using Fuzzy multivariate analysis

نویسندگان [English]

  • asghar rostam meydan 1
  • mohsen ahadnejad 1
  • hasan mahmoodzadeh 2
1 zanjan university
2 tabriz univesity
چکیده [English]

Today, metropolises are facing various life challenges such as environmental, economic, social and other problems due to uneven expansion and uncontrolled population growth. , Poor housing and homelessness, occurrence of urban crimes, traffic and suburbanization, lack of urban infrastructure, etc. have caused concern about the continuation of urban life so that cities do not pay any attention to their residents, so the necessity and importance Attention to the theory of sustainable development and its derived approaches such as urban livability and ecosystem model is felt more than ever to be a balanced, balanced city free of biological problems and in line with human needs and livability for all groups of society. Provide. The present study was conducted to comparatively rank the livable ecosystem model of the ten regions of Tabriz metropolis and is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical study. Research information and data using a questionnaire and a five-choice package The Likert spectrum has been prepared and adjusted and the sample volume has been determined using Cochran's formula and with an error coefficient of 3% to 1068 and considering the household density in each of the 10 districts of Tabriz has been randomly distributed and collected. Data analysis was performed using SPSS and LISREL software based on structural equations and multivariate analysis of FUZZY in GIS environment. 3740 has the highest rate and region six with an average of 253.9420 has the lowest level of livable ecosystem pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • Eco-city pattern
  • Sustainable development
  • Fuzzy model
  • Tabriz Metropolis