سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری شهرسازی

2 استاد دکتری شهرسازی

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری(دانشگاه شهید بهشتی)، مدرس،دانشگاه مازندران، مازندران

چکیده

چکیده
رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد اتومبیل‌ها در کنار رشد آرام زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل موجب افزایش نرخ تصادفات و افزایش تقاضای سفر در ایران شده است. این امر فشار حاصل بر شبکه‌های موجود در حمل ونقل را چندین برابر نموده است. در این پژوهش سعی بر این است که با بررسی استراتژی های حمل ونقل هوشمند، میزان تأثیر آن‌ها بر شبکه حمل ونقل هوشمند سنجیده و مقایسه شود. برای تحلیل پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است که شاخص‌ها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و به صورت پرسشنامه میان ۲۲ نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری ، خبرگان حوزه حمل ونقل و متخصصان دانشگاهی توزیع شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که در هوشمندسازی حمل ونقل شهرهای میانی در کشور ۶۵ عامل در ابعاد مختلف مؤثر هستند که شامل، معیار مدیریتی ۲۳ ، اقتصادی ۱۱ ، اجتماعی - فرهنگی ۲۳ و کالبدی ۱۱ عامل میشوند. از میان معیارهای مدیریتی، ثبات مدیریت با وزن 0.209 و دانش فنی مدیران با وزن 0.002 ، در زیرمعیارهای مرتبط با معیار اقتصادی، تحریم های اقتصادی کشور با وزن 0.099 و ثبات نرخ ارز کشور با وزن 0.084 ، در زیرمعیارهای مرتبط با معیار اجتماعی-فرهنگی، سازمانهای مردم نهاد در ترویج حمل ونقل هوشمند با وزن 0.099 و وندالیسم شهری با وزن 0.076 و در نهایت در زیرمعیارهای مرتبط با معیار کالبدی، تاسیسات فنی هوشمند با وزن 0.138 و زیرمعیار مکانیابی تاسیسات هوشمند با وزن 0.109 به ترتیب اولویت اول و آخر را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined model evaluation of prioritize of smart transportation strategies in mid-sized cities of Iran

نویسندگان [English]

  • Ghoncheh Ghanbarpour 1
  • Koroosh Afzali 2
  • Masumeh Barari 3
1 Ph.D student of urbanism
2 PhD.degree of urbanism
3 PhD in geography and urban planning (Shahid Beheshti university of Tehran), Lecturer, University of Mazandaran,Mazandaran
چکیده [English]

Abstract
Increasingly growth of population and consequently increase number of cars along with slow growth of transportation infrastructure has caused increased rate of accident and demand for travel in Iran. This has multiplied pressure on existing transport networks. In this research, by the examining intelligent transportation strategies, the extent of its impact on intelligent transportation network is measured and compared. For research analysis, hierarchical analysis has been used in which indicators have been compared in pairs and it is distributed among 22 of municipality experts and managers, specialists in field of transportation and university specialists in form of a questionnaire. The results have shown that 65 factors are effective in making intelligent the transportation of mid-sized cities in the country in different aspect Which include, managerial criteria23, economic11, socio-cultural 23 and physical 11 factors. Among managerial Criteria, management stability with a weight of 0.209 and technical knowledge of managers with a weight of 0.002 , in sub-criteria related to economic criteria, Economic sanctions of the country with a weight of 0.099 and the stability of exchange rate of country with a weight of 0.084 ,in sub-criteria related to socio-cultural criteria, non-governmental organizations in promoting intelligent transportation with a weight of 0.099 and urban vandalism with a weight of 0.076 and eventually in sub-criteria related to physical criteria, Smart technical facilities (installation) with a weight of 0.138 and sub-criteria of location allocation of smart facilities (installation) with a weight of 0.109 have been the first and last priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban transport
  • Intelligent transportation
  • Middle sized cities