بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 پژوهشگر پسادکترا جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 پژوهشگر پسادکترا جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

آرامستان‌ها به لحاظ تاریخی، فرهنگی، معماری و باستان‌شناختی منابع باارزشی به شمار می‌روند. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی این آرمستان بر روستاهای پیرامونی، انجام‌شده است. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین 5 روستای پیرامونی آرامستان بهشت رضوان است (N=3110) که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به‌طور تصادفی ساده 144 نفر از اهالی روستاهای نمونه است. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها و سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است. میزان اعتبار (روایی) شاخص‌ها توسط 10 نفر از داوران متخصص در حوزه مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و میزان پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ (با رقم 895/0) در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در قالب روش تحلیل عاملی استفاده‌شده است. نتایج تحقیق از تقلیل 23 متغیر، بیانگر 8 عامل استخراج‌شده بوده که 71.54 درصد از واریانس را تبیین می‌کند و نشان از رضایت‌بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای موردبررسی است. براین اساس، مهم‌ترین اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی احداث آرامستان بهشت رضوان، عوامل کاهش بهداشت زیست‌محیطی با واریانس 19.058، کاهش امید به زندگی با واریانس 15.729 و مشکلات امنیتی، روحی و روانی با واریانس 12.157 می‌باشد. همچنین با توجه به نتایج آزمون T تک نمونه‌ای، عامل کاهش امید به زندگی با آماره 10.777 و کاهش بهداشت زیست‌محیطی با آماره 10.382 بیشترین تأثیر را بر زندگی روستاییان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Social and Environmental Impacts Location of Cemeteries on the Surrounding Rural Settlements (Case Study: Rezvan Paradise of in the Mashhad Metropolis Frontage)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Anabestani 1
  • Mahdi Javanshiri 2
  • Najmeh Vafadoost 3
1 Shahid Beheshti University
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Fardowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The cemeteries are historically, culturally, architecturally, and archeologically valuable resources. The purpose of this study is "applied" in terms of "descriptive-analytical" method and nature. The population of the study consisted of residents of 5 villages around Cemetery of Paradise Rezvan (N = 3110). The sample size was 144 inhabitants of the sample villages based on Cochran formula. Questionnaire was used to collect data and measure research variables. The validity of the indices was evaluated and judged by 10 experts in the field of urban and rural planning studies. The reliability of the questionnaire was confirmed by the Cronbach's alpha test (0.895). Data analysis was performed using SPSS software in factor analysis method. The results of reduction of 23 variables showed 8 extracted factors that explain 71.54% of variance and indicate satisfactory factor analysis and the variables studied. Accordingly, the most important social and environmental impacts of Paradise building on Paradise are the factors of environmental health reduction with variance of 19.058, decrease of life expectancy with variance of 15.729 and security, psychological and psychological problems with variance of 12.157. Also, according to the results of one-sample T-test, 10.777 life expectancy and 10.382 environmental health had the highest impact on rural life. The results of the ARAS technique and the ranking of the sample villages confirmed that the impacts of cemetery on the nearby villages were greater and Gonbadvaz and Kalateh Timur were more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradise Razvan Cemetery
  • Social Impact
  • environmental impact
  • Aras Technique
  • Mashhad city