تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان سمت

2 استانداری آذربایجانغربی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

مهمترین هدف این تحقیق، تحلیل رابطة بین توسعة پایدار منطقه‌ای با ساختارهای محیطی، انسانی-جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی می‌باشد. جهت رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص ترکیبی توسعة منطقه‌ای بر اساس تحلیل آماری روش مؤلفه‌های اصلی و GIS ایجاد شده است. بر اساس این روشها فاکتورهای معنی‌دار مؤثر بر توسعة منطقه‌ای(روستایی) به همراه وزن آنها در شاخص مشخص شده‌اند. شایان ذکر است که تعداد داده‌های ما (نمونة مورد بررسی) در این مرحله عبارت از که N تعداد روستاها (289) و K تعداد متغیرهای انتخابی(25) برمبنای آخرین سرشماری سال 1395 می باشد. این مرحله، منجر به رتبه‌بندی گروههای روستایی شده‌ است.
سپس از روشهای اقتصادسنجی( از جمله رگرسیون کوانتایل)، جهت بررسی عوامل مؤثر بر شاخص ساخته شده (بعنوان متغیر وابسته) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، شاخص توسعة منطقه‌ای از ناحیة متغیرهایی طبیعی مانند شیب و ساختار طبیعی اثر منفی و معنی‌دار پذیرفته و از ناحیة برخی متغیرهای اجتماعی-انسانی(مانند تقویت نهادهای مردمی و مدیریت محلی) و جمعیتی اثر مثبت می‌پذیرد. این نتایج نشاندهندة ضرورت بکارگیری الگوی توسعة خاصی برای مناطق مشابه در کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Effective Drivers of Environmental Structures, Demographic and Economic Capacities on the Regional Sustainable Development: the case of selected rural areas in West-Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rezaei 1
  • Ardashir Yousofzadeh 2
1 SAMT
2 West Azerbaijan Provincial Government , Management and Planning Organization
چکیده [English]

The major aim of this research is to analyze the relationship between sustainable development and environmental, demographic-human and socio-economic structures. To do this, the composite development index is initially created based upon Principal Component Analysis (PCA) and GIS methods. According to these approaches the significant effective factors on the rural development are identified. It is worth noting that the sample size of the research, based on 2016 data, equals , on which N stands the number of villages (289) and K indicates the number of variables (25). This phase of assessment culminates to villages ranking.
At the second stage, however, using econometric techniques (such as quantile regression), we have investigated the most important factors affecting development index. According to findings the development index has negatively been affected by natural variables, such as slop and natural structures, and positively been affected by socio-economic and demographic determinants. These results indicate that other analogous regions can be influenced by the similar pattern of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental variables
  • Socio-economic features
  • GIS
  • Quantile Regression
  • Index of Rural Development