شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 12
تعداد نویسندگان 32
تعداد مشاهده مقاله 228
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
نسبت مشاهده بر مقاله 19
نسبت دریافت فایل بر مقاله 0

 

تعداد مقالات ارسال شده 16
تعداد مقالات رد شده 2
درصد عدم پذیرش 13
تعداد مقالات پذیرفته شده 12
درصد پذیرش 75

 دوفصلنامۀ علمی «مطالعات محیط انسان ساخت»

"Studies on Man-Made Environment"

 وابسته به گروه مطالعات محیطی پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» در تاریخ 1400/02/27 موفق به دریافت مجوز انتشار (به شماره مجوز88007  (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

ابر واژگان