دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

محمدرحیم رهنما؛ محمد محمدزاده؛ سیدرضا رضویان راد


بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقۀ شهری چندمرکزی و تک‌مرکزی، موردپژوهی: مجموعۀ شهری رشت و منطقۀ شهری مازندران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری


بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ نجمه وفادوست


تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

عقیل خالقی؛ افشین یگانه؛ آذر بکائی


سرمایۀ اجتماعی و ضرورت آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

علیرضا جمشیدی؛ حمید نظری


رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

ابولفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده


تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

ابراهیم رضائی؛ اردشیر یوسف زاده


تحلیل شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات بافت قدیم شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ سرخاب شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

علی شماعی؛ فاطمه عباسیان؛ شاهین علیزاده زنوزی


تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

مجید رمضانی مهریان؛ ایوب منوچهری؛ حسین خسروی


ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

فائزه چهرآذر؛ اسماعیل صالحی؛ یحیی چهرآذر


سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

غنچه قنبرپور؛ کوروش افضلی؛ معصومه براری


مقالة نظری/مروری

چالش‌های سکونتگاه‌های شهری در عصر همه‌گیری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

سید مهدی موسی کاظمی


شماره‌های پیشین نشریه