دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

الزامات حقوقی رهیافتهای حکمروایی شهری برای کاهش تغییر آب‌و‌هوایی در شهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.30487/hmes.2023.2000673.1036

علی محمدنژاد؛ پروین خدادادی


تحلیل آماری - همدیدی آلودگی های خطرناک ارومیه با تأکید بر PM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.30487/hmes.2024.2015759.1045

محمود هوشیار؛ مهسا شکری