تعداد مقالات: 10

1. تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی مؤثر بر توسعة پایدار منطقه‌ای: مورد پژوهی: مناطق روستایی منتخب استان آذربایجانغربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

ابراهیم رضائی؛ اردشیر یوسف زاده


2. نقش گسترش شهری در تحولات روستاهای حریم شهر نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

محمدرحیم رهنما؛ محمد محمدزاده؛ سیدرضا رضویان راد


3. بررسی آثار اجتماعی و زیست‌محیطی مکانیابی آرامستان‌ها بر سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (مطالعه موردی : بهشت رضوان در حریم کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ نجمه وفادوست


4. بررسی تطبیقی پتانسیل روابط مکمل بین منطقه شهری چندمرکزی و تک مرکزی، موردپژوهی: مجموعه شهری رشت و منطقه شهری مازندران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری


5. ارزیابی انطباق سکونتگاه‌های انسانی استان یزد با مکان های مطلوب با استفاده از روش Dematel Fuzzy, Fuzzy ANP (مطالعه موردی: استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

فائزه چهرآذر؛ یحیی چهرآذر؛ اسماعیل صالحی


6. تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

عقیل خالقی؛ افشین یگانه؛ آذر بکائی


7. سرمایه اجتماعی و ضرورت آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

علیرضا جمشیدی؛ حمید نظری


8. تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

مجید رمضانی مهریان؛ ایوب منوچهری؛ حسین خسروی


9. سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

غنچه قنبرپور؛ کوروش افضلی؛ معصومه براری


10. رتبه بندی الگوی اکوشهری زیست پذیر مناطق 10گانه کلانشهرتبریزبا استفاده ازتحلیل چندمتغیره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

ابولفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده


شماره‌های پیشین نشریه