موضوعات = جغرافیای طبیعی
تحلیل آماری - همدیدی آلودگی های خطرناک ارومیه با تأکید بر PM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.30487/hmes.2024.2015759.1045

محمود هوشیار؛ مهسا شکری