موضوعات = مدیریت محیط زیست
ارکان مسئولیت حقوقی خسارت بر محیط زیست شهری(مطالعه موردی قانون حفظ و گسترش فضای سبزشهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.30487/hmes.2024.2018176.1046

محمد آبید