نویسنده = مرتضی قورچی
دیپلماسی شهری و جایگاه قانونی آن در مقیاس حکومت های محلی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 51-71

10.30487/hmes.2023.1972284.1020

مرتضی قورچی؛ محمدتقی رضویان؛ فرشته دستواره