نویسنده = ������������ ����������
تحلیلی بر موانع زمانی- فضایی مشارکت زنان روستایی در نیروی کار در قلمرو جغرافیای زمان (مطالعه موردی: شهرستان ورزقان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

عقیل خالقی؛ افشین یگانه؛ آذر بکائی


شماره‌های پیشین نشریه