نویسنده = ������������ ��������������
ارزیابی انطباق سکونتگاه‏های انسانی استان یزد با مکان‌های مطلوب (مطالعۀ موردی: استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

فائزه چهرآذر؛ اسماعیل صالحی؛ یحیی چهرآذر


شماره‌های پیشین نشریه