نویسنده = ������������ ����������
سنجش مدل ترکیبی استراتژی های حمل و نقل هوشمند در شهرهای میانه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

غنچه قنبرپور؛ کوروش افضلی؛ معصومه براری


شماره‌های پیشین نشریه