نویسنده = ������������ �������������� ��������
تحلیل فضایی محیط‌های شهری برای مکانیابی پارک‌های محله‌ای نمونه موردی: شهر مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

مجید رمضانی مهریان؛ ایوب منوچهری؛ حسین خسروی


شماره‌های پیشین نشریه